Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz zasilania elektrycznego OZE wraz z dodatkowym wyposażeniem PAD dla Nadleśnictwa Łobez

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie dostrzegalni Rogówko w system zasilania elektrycznego OZE oraz dostarczenie i montaż 2 kamer dalekiego zasięgu w dostrzegalni Rogówko i Łobżany wraz z niezbędnym wyposażeniem do zdalnego sterowania i obserwacji z punktu alarmowo -dyspozycyjnego (PAD) w Łobżanach. W ramach wykonania Przedmiotu umowy wystąpią roboty budowlane (roboty mają charakter dodatkowy niezbędny z punktu widzenia montażu) – zakres robót stanowi I etap inwestycji.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna – załącznik nr 9 do SIWZ.
3) Zamawiający informuje, że załączony do dokumentacji technicznej przedmiar jest materiałem pomocniczym i nie jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia. Wyceny należy dokonać w oparciu o zapisy SIWZ, dokumentacji technicznej oraz umowy.
4) Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego.
5) We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku , działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów co najmniej równych określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Uwaga: Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych materiałów spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP. W związku z czym Wykonawca jest zobowiązany do wykazania równoważności materiałów w stosunku materiałów przewidzianych przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 11:00


» Location

ul. J. Bema 15
Łobez 73-150
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Automatic control and control devices

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łobez
ul. J. Bema 15
Łobez 73-150
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in