Roboty budowlane w wybranych obiektach UMK w Toruniu.

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części, z których:
1) część 1 zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczenia nr A.1.13 na parterze oraz pomieszczeń A.0.1 i A.014 w piwnicy w budynku ICNT przy ul. Wileńskiej 1 w Toruniu;
2) część 2 zamówienia obejmuje dostawę i montaż nowej linii zasilającej laboratoria CRDS w katedrze FAMiO w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7;
3) część 3 zamówienia obejmuje wyodrębnienie pola elektrycznego w rozdzielni IF i doprowadzenie odrębnego do nowej pracowni dydaktycznej (zapewnienie mocy na poziomie 30kW) w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7;
4) część 4 zamówienia obejmuje remont rozdzielnic elektrycznych w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu;
5) część 5 zamówienia obejmuje remont sanitariatu w pomieszczeniu nr 113 na poziomie drugim w budynku Instytutu Fizyki WFAiIS UMK w Toruniu;
6) część 6 zamówienia obejmuje wymianę drzwi wewnętrznych w budynku Collegium Minus przy ul. Fosa Staromiejska 1A w Toruniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania zamawianych robót stanowi dokumentacja techniczna zawarta w Załącznikach nr 8a/8b/8c/8d/8e/8f do SIWZ, odpowiednio do części zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6a/6b/6c/6d/6e/6f do SIWZ, odpowiednio do części zamówienia.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy, aby osoby wykonujące w zakresie realizacji zamówienia czynności wskazane:
1) w części 1 zamówienia w rozdziale II pkt. 1 STWiORB,
2) w części 2 zamówienia w rozdziale 1 pkt. 1.7 ppkt. 1.7.1 STWiOR,
3) w części 3 zamówienia w rozdziale 1 pkt. 1.7 ppkt. 1.7.1 STWiOR,
4) w części 4 zamówienia w rozdziale 1 pkt. 1.7 STWiOR,
5) w części 5 zamówienia w rozdziale I pkt. 19 ppkt. 19.1 STWiORB,
6) w części 6 zamówienia w rozdziale I pkt. 19 ppkt. 19.1 STWiORB,
były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
6. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wykonujących przedmiot zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in