Przebudowa i zmiana aranżacji w holu głównym i Sali operacyjnej "B" w budynku Ratusza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197

» Notice description

2.1.Przebudowa i zmiana aranżacji w holu głównym i Sali operacyjnej "B" w budynku Ratusza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197

1. Prace remontowo – budowlane obejmą swoim zakresem sale obsługi interesanta usytuowane na parterze budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197. Wykonawca będzie zobowiązany do:
 wykonania zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i ppoż.
z uwzględnieniem, iż prace prowadzone będą na terenie czynnego obiektu w strefie przyjęć petentów,
 wykonywania prac o znacznym natężeniu hałasu w weekendy lub po godz. 16.00 we wtorki, środy, czwartki i piątki, po 18.00 w poniedziałki,
 usuwania na bieżąco gruzu z rozbiórki i śmieci do kontenerów usytuowanych na zewnątrz budynku w miejscu niekolidującym z pracą Urzędu, zabezpieczonym przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.
2. UWAGA:
W Projekcie Budowlano-Wykonawczym w części VI - DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
W HOLU GŁÓWNYM I SALI OPERACYJNEJ „B” – pkt. 5 (str. 17), Zamawiający wskazuje zamiast Biletomatu QMS STANDARD - Automat biletowy Qmatic Intro – taki system jest użytkowany
w Urzędzie Dzielnicy Białołęka.
Charakterystyka produktu:
 automat biletowy QMATIC INTRO (1szt.) + podstawa automatu biletowego (1 szt.),
 17-calowy, kolorowy monitor dotykowy LCD,
 łączność Ethernet,
 wbudowana przeglądarka web,
 wsparcie dla dowolnych wersji językowych,
 opcjonalnie - czytnik kart magnetycznych do identyfikacji klientów,
 wykonanie w aluminium i czarnym szkle,
 możliwość nadawania indywidualnych cech,
 zamontowany na podstawie wolnostojącej.

3. Prace remontowo budowlane realizowane będą w dwóch etapach:
 Etap 1: teren prac obejmować będzie Salę B – dokładny zakres przedstawia rzut powierzchni stanowiący zał. Nr 1 do OPZ. Na tym Etapie Wykonawca musi tak zaplanować i prowadzić prace aby zapewnić stały i bezpieczny dostęp do pomieszczeń zaznaczonych na rzucie powierzchni jako „Kancelaria”.
 Etap 2: hol wejściowy – dokładny zakres przedstawia rzut powierzchni stanowiący zał.
Nr 2 do OPZ. Etap 2 podzielony został na 5 części. Prace w tym etapie prowadzone będą w pomieszczeniu w którym odbywać się będą przyjęcia interesantów. Części muszą być wykonywane pojedynczo i ukończone kompleksowo.
4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy :
Etap 1: do 21 grudnia 2020r.
Etap 2: do 31 maja 2021r.

5. Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych etapów a w etapie 2 do poszczególnych części, Wykonawca musi wygrodzić i oznakować teren robót. Wygrodzenie powinno spełniać warunek zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu przed kurzeniem i zabrudzeniem, przed przedostaniem się na teren robót osób nieupoważnionych, przed możliwością ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń.
Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Zamawiający nie wymaga uczestnictwa w wizji lokalnej, ale Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie przygotowania oferty bez dokonania wizji lokalnej. Osoba do kontaktu – Karol Lusar, tel. (22) 44-38-425. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół. Protokół zawierający treść pytań zadanych przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi zostanie niezwłocznie zamieszczony platformie zakupowej zmawiającego.
Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji technicznej- załącznik nr 7 do SIWZ (przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projekt Budowlano - Wykonawczy - zwane „dokumentacją projektową). Załączone przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy, który Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej.
2.1. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy :
Etap 1: do 21 grudnia 2020r.
Etap 2: do 31 maja 2021r.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy.
2.2. Długość okresu gwarancji
Długość okresu gwarancji jakości na na wykonane roboty remontowo-budowlanych liczony od dnia dokonania odbioru Etapu przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość gwarancji jakości w przedziale 36 - 60 miesięcy.
2.3. Klauzula społeczna
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na postawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019, poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 2 pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia do prac remontowo – budowlanych, polegających na przebudowie i zmianie aranżacji w holu głównym i Sali operacyjnej "B", w całym okresie obowiązywania umowy.
Szczegółowe informacje w § 3a wzoru umowy.
2.6. Rozwiązania równoważne
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa
w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi.
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych (w tym materiałów, wyrobów lub urządzeń) w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w zał. nr 7 do SIWZ – dokumentacja projektowa (dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem oraz opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót), przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego
w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie oświadczenia
o zastosowaniu rozwiązań równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia przyjęto rozwiązania zaproponowane w zał. nr 7 do SIWZ,
2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, wyroby, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, wyrobów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych załączniku nr 7 do SIWZ, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w załączniku nr 7 do SIWZ, których dotyczy.
3) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów techniczno-użytkowych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
4) Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, wyrobów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych.
Parametry i cechy według których Zamawiający będzie oceniał, czy zaoferowane materiały, urządzenia lub rozwiązania są równoważne wymaganym przez Zamawiającego zostały określone w dokumentacji projektowej.
2.7. Ubezpieczenie
Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę potwierdzającą jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie zamówienia. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 11:00


» Location

Modlińska 197
Warszawa 03-122
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Modlińska 197
Warszawa 03-122
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in