Dostawa 2600 sztuk płyt ażurowych typu Yomb

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem 2600 sztuk płyt betonowych ażurowych typu Yomb 100cm x 75cm x 12cm zbrojonych. Przewiduje się dostawę do 5 miejsc.
b) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, należytą starannością, rzetelnie, terminowo, bezpiecznie, przy zachowaniu dobrej jakości przedmiotu zamówienia.
c) Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w złożonej ofercie, stanowiącej integralną część umowy.
Płyty winny być wykonane z betonu B-25, krzyżowo zbrojone stalą wg PN-82/H-93215 w strefie dolnej i górnej. Na przedłożone płyty Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy najpóźniej wraz z pierwszą partią płyt aktualną Aprobatę Techniczną oraz Krajową Deklarację Zgodności lub Krajową Oceną Techniczną oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych lub inne dokumenty równoważne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Dworcowa 3
Liniewo 83-420
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishes, paints, floors

» Buyer data

Gmina Liniewo
ul. Dworcowa 3
Liniewo 83-420
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in