Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii tramwajowej w al. Śmigłego – Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego – Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w al. Śmigłego-Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego wraz z przebudową układu drogowo-torowego”. Dokumentacja projektowa obejmuje: 1. rozbiórkę wiaduktu drogowo-torowego 2. budowę wiaduktów drogowych 3. budowę murów oporowych 4. przebudowę układu drogowego al. Śmigłego-Rydza na odc. od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego ( w tym m.in. budowa torów i trakcji tramwajowej na poziomie ‘0”) 5. rozbiórkę/przebudowę/budowę: oświetlenia z zasilaniem, sieci niskiego i średniego napięcia, trakcyjnej, kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, kanału technologicznego. Pełnienie nadzoru autorskiego będzie polegać w szczególności na: a) zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją techniczną; b) stwierdzanie i weryfikacja zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową; c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie 3 dni robocze od daty otrzymania prośby o dokonanie wyjaśnienia; d) ustalanie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych oraz przygotowanie wszelkiej dokumentacji technicznej i kosztowej, dotyczącej rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej. e) wykonywanie opracowań dodatkowych na polecenie Zamawiającego, w sposób, by zakres wprowadzonych zmian nie powodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę/ZRID – w terminie każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt. 3.1. TOM I SIWZ, w Opisie Przedmiotu Zamówienia – TOM III SIWZ (zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego w odrębnym pliku) oraz w Formularzu Aktu Umowy – TOM II SIWZ (zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego w odrębnym pliku)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 12:00


» Location

Piotrkowska 175
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Piotrkowska 175
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in