Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Pietrowice Małe, Krościna Mała i Pawłów Trzebnicki

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Pietrowice Małe, Krościna Mała i Pawłów Trzebnicki”, realizowanego przez Gminę Prusice w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego.
2. Przedmiot zamówienia stanowią dwa zadania. Pierwsze zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Pawłów Trzebnicki o długości 1269 m. Drugie zadanie obejmuje przebudowę drogi w obrębie miejscowości Pietrowice Małe i Krościna Mała o długości 568 m.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa w tym projekt budowlany oraz projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy elementami dokumentacji projektowej lub innymi dokumentami postępowania pierwszeństwo w stosowaniu mają: projekt umowy a następnie projekt budowalny, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót). Przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, a ryzyko nieujęcia w nich jakiejkolwiek pozycji obciąża Wykonawcę.
4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w projektach umów odpowiednio dla każdego z zadań.
5. Wszędzie gdziekolwiek przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie, należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”. W przypadku wystąpienia w specyfikacji technicznej zastrzeżonych nazw własnych oraz znaków towarowych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp, dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych do wymaganych przy pełnym zagwarantowaniu przez Wykonawcę spełnienia parametrów nie niższych niż opisanych w dokumentacji projektowej. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy pzp, jako informację na temat oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia.
6. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia jest:
1) zapewnienie kierownika budowy oraz kierowników robót poszczególnych branż do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy zwanymi łącznie dalej prawem budowlanym w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Przy czym Zamawiający wymaga, aby:
a) osoba pełniącą funkcje kierownika budowy była obecna na budowie minimum 3 dni w tygodniu przez 2 godziny dziennie,
b) osoby pełniące funkcje kierowników robót poszczególnych branż były obecne na budowie w trakcie realizacji robót obejmujących dane branże minimum 2 dni w tygodniu przez 2 godziny dziennie,
c) obowiązkiem kierownika budowy oraz kierowników robót będzie uczestniczenie w radach budowy, które odbywać będą na wniosek którejś ze stron w miarę bieżących potrzeb;
2) złożenie na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomień:
a) zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
b) o zakończeniu wykonywania robót budowlanych bądź uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (w przypadku nałożenia niniejszego obowiązku przez właściwy organ wydający decyzję pozwolenie na budowę) wraz z niezbędnymi dokumentami zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
c) uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu lub potwierdzenia możliwości przystąpienia do użytkowania wydanego przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego, jeśli jest wymagane przepisami prawa,
d) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej z naniesieniem obiektów w terenie i inwentaryzacji.
7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j.).
Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) roboty z zakresu wykonania warstw konstrukcyjnych drogi,
2) roboty z zakresu wykonania poboczy i rowów.
8. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
1) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt. 8, tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub pisemnych oświadczeń pracowników wraz z podaniem imion i nazwisk osób zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zmian w tym zakresie Wykonawca powiadomi Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmiany.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
9. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
1) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 9.1) i 9.2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 zł, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną;
2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 9.1) i 9.2) SIWZ, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 11:00


» Location

Rynek 1
Prusice 55-110
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Prusice
Rynek 1
Prusice 55-110
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in