Świadczenie usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienie i prowadzenie wizyjnego systemu kontroli składowania odpadów na terenie nieruchomości po Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienie i prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów na terenie nieruchomości po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach, przy ul. Bocznej 1, stanowiących własność Skarbu Państwa – Starosty Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, wandalizmem, atakiem terrorystycznym lub inną utratą czy uszkodzeniem mienia.
2. Realizacja usług, o których mowa w ust. 1 prowadzona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu, w formie posterunku stałego obsadzonego przez co najmniej 2 umundurowanych pracowników Wykonawcy wyposażonych w środki łączności działające poza siecią telefonii stacjonarnych.
3. Wykonawca dysponować będzie co najmniej jednym pracownikiem posiadającym wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838).
4. Zamawiający, na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia zlokalizowane w budynku administracyjnym przy ul. Bocznej 1 w Tarnowskich Górach stanowiące własność Zamawiającego. W przypadku utraty tytułu prawnego do przedmiotowego budynku Wykonawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu udostępnione pomieszczenia. Z tytułu zwrotu udostępnionych pomieszczeń, Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach.
5. Zakres usług określonych w ust. 1 obejmuje:
1) nadzór nad ruchem osobowym oraz kołowym uwzględniający ewidencjonowanie osób i pojazdów przebywających na terenie nieruchomości, z wyłączeniem:
a) osób i pojazdów biorących udział przy realizacji prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „330-Gliwice” poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji”, w przypadku przystąpienia przez Zamawiającego do realizacji kolejnego etapu ww. zadania inwestycyjnego,
b) pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wykonujących na terenie nieruchomości zadania służbowe,
2) nadzór nad ruchem towarowym, samochodowym, odbywającym się przez bramę wjazdową na teren ww. nieruchomości od ulicy Bocznej,
3) niewpuszczanie na teren nieruchomości osób nieupoważnionych,
4) niewpuszczanie po godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na teren nieruchomości pracowników nie posiadających zezwolenia na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych,
5) zwracanie uwagi na osoby przebywające w obrębie strzeżonego terenu,
6) zatrzymywanie osób usiłujących wynieść z terenu nieruchomości przedmioty lub podejrzanych o popełnienie czynów zabronionych: kradzieży, marnotrawstwa, niegospodarności oraz niezwłoczne powiadamianie policji o zaistniałych zdarzeniach,
7) zatrzymywanie wszystkich osób, które nielegalnie usiłują przedostać się na teren nieruchomości,
8) podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia powstającego na terenie nieruchomości poprzez alarmowanie odpowiednich służb (straż, policja),
9) dokonywanie obchodu nieruchomości nie rzadziej niż co 2 godziny, tj. co najmniej 12 razy na dobę, oraz każdorazowo po przejęciu służby przez następną zmianę, w tym:
a) kontrolowanie miejsc zabezpieczonych pod względem zagrożenia pożarowego oraz sprawdzanie w czasie obchodu, czy nie został zaprószony ogień,
b) interweniowanie w przypadkach zakłócenia porządku i ładu,
c) w ciągu całej doby odnotowywanie w książce raportów wszelkich istotnych spostrzeżeń,
d) monitorowanie stanu istniejącego ogrodzenia terenu,
e) zawiadamianie Zamawiającego oraz odpowiednich służb w przypadku powstałych awarii,
10) interwencyjne uzupełnianie braków oraz drobne naprawy (na odcinku do 15 m) ogrodzenia terenu wykonanego z siatki stalowej, w przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży (materiał będzie zapewniony przez Wykonawcę),
11) zapewnienie i prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów (zwanego także „systemem kontroli”) przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów (Dz. U. 2019 r. poz. 1755) , a w szczególności:
a) zainstalowanie wizyjnego systemu kontroli w taki sposób, aby umożliwiał rejestrowanie obrazu obejmującego powierzchnię składowanych odpadów, rejon bramy wjazdowej, dróg dojazdowych oraz pas otaczający miejsce składowania odpadów o szerokości 15 m,
b) zainstalowanie urządzeń sytemu kontroli o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-EN 62676-4:2015- 06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach - Część 4: Wytyczne stosowania lub normy, którą przedmiotowa norma zostanie zastąpiona,
c) stosowanie do rejestracji obrazu kamer stacjonarnych typu dzień-noc dostrajających się automatycznie do panującego oświetlenia,
d) utrwalanie obrazu wysyłanego z kamer w urządzeniu rejestrującym w niezmienionej postaci,
e) zagwarantowanie, że urządzenia techniczne systemu kontroli umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem tzw. stop-klatki, a także wykonania kopii zapasowej i pobierania zapisu w formie elektronicznej oraz określenia miejsca, daty, czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności,
f) zapewnienie urządzeń zabezpieczających napięcie zasilające system rejestracji obrazu przed nieoczekiwanym zanikiem energii elektrycznej, z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin,
g) dbanie aby rejestrowanie obrazu odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
h) prowadzenie wizyjnego systemu kontroli w taki sposób, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia negatywnie oddziałującego na zdrowie lub życie człowieka oraz na środowisko, zapis obrazu lub kopia zapasowa zapisanego obrazu w każdym momencie mogła zostać udostępniona na żądanie Zamawiającego lub uprawnionego organu, przez pracownika zatrudnionego w miejscu składowania odpadów i aktualnie przebywającego w miejscu prowadzenia systemu kontroli,
i) przechowywanie zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli przez miesiąc od daty dokonania zapisu,
j) zagwarantowanie nieprzerwanej pracy systemu całodobowo przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, iż dopuszczalne przerwy w rejestracji obrazu są możliwe wyłącznie w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu kontroli, nie dłuższe niż 48 godzin w roku kalendarzowym, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Zamawiającego z przynajmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem,
k) przechowywanie zarejestrowanego obrazu na elektronicznym nośniku informacji, zwanym dalej "nośnikiem", który zapewnia możliwość odczytywania zarejestrowanego obrazu w postaci niewpływającej negatywnie na identyfikację, w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników,
l) zapewnienie nośnika o pojemności umożliwiającej przechowywanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu,
ł) zagwarantowanie, że zarejestrowany obraz podlega skasowaniu po upływie miesiąca od daty dokonania jego zapisu,
m) przechowywanie nośnika w sposób zabezpieczający przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania lub pożaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych,
n) pomieszczenie, w którym jest przechowywany nośnik, powinno stanowić odrębną strefę pożarową, oddzieloną zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), które określają warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
o) elementy oddzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia, o którym mowa w ppkt n), powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120,
p) w przypadku gdy ściany zewnętrzne pomieszczenia, o którym mowa w ppkt n), nie stanowią ścian oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, powinny znajdować się w odległości co najmniej 20 m od miejsca magazynowania lub składowania odpadów.
12) udostępnianie utrwalonego obrazu, o którym mowa w pkt. 11 lub jego kopii Zamawiającemu oraz, na żądanie, organom uprawnionym do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądom, prokuraturze, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
13) w przypadku gdy obraz z systemu kontroli jest rejestrowany w serwerowni prowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny poza nieruchomością, o której mowa w ust. 1, zapisy dotyczące zapewnienia i prowadzenia wizyjnego systemu kontroli stosuje się odpowiednio.
6. Poza zakresem obowiązków określonym w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest:
1) sporządzić i przekazać Zamawiającemu w terminie 21 dni od podpisania umowy na świadczenie usług wskazanych ust. 1 Instrukcję Ochrony, która powinna zawierać między innymi:
a) podstawy prawne prowadzenia ochrony oraz wizyjnego systemu kontroli,
b) cel ochrony i analizę zagrożeń,
c) system ochrony oraz wizyjny system kontroli,
d) obowiązki pracowników ochrony,
e) zakres odpowiedzialności i uprawnień,
f) szczegółowy zakres obowiązków,
g) listę osób upoważnionych do pełnienia dyżurów,
h) procedury postępowania przy zdarzeniach i sytuacjach alarmowych (kradzież, pożar, awaria, itp.),
i) telefony alarmowe,
j) skróconą instrukcję obsługi wizyjnego systemu kontroli,
2) sporządzać comiesięczne harmonogramy pracy pracowników ochrony,
3) świadczyć usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług ochrony mienia,
4) wykonywać wszelkie dodatkowe czynności mające na celu należyte wykonanie umowy.
7. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w mieniu na zasadach ryzyka, przy zachowaniu zasad określonych w § 9 ust. 3-5 załącznika nr 6 do SIWZ.
8. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt materiały oraz sprzęt niezbędny w celu poprawnej realizacji nałożonych umową obowiązków.
9. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w terminie do 7 dnia każdego miesiąca, pisemne raporty miesięczne zawierające:
1) zakres zrealizowanych prac w ramach umowy,
2) aktualny poziom zabezpieczenia i ochrony nieruchomości,
3) ewidencję osób i pojazdów, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 2,
4) informacje o interwencjach oraz wszystkich istotnych zdarzeniach mających miejsce na terenie nieruchomości,
5) aktualny skład osobowy biorący udział w realizacji umowy,
6) protokoły sporządzone przez odpowiednie służby, w przypadku ich interwencji,
7) informacje o awariach i przerwach w pracy wizyjnego systemu kontroli,
8) wszelkie inne informacje, które Wykonawca uzna za istotnie wpływające na przebieg usługi.
10. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku, utrwalony na nośniku elektronicznym (DVD, CD lub pendrive) zapis obrazu z miesiąca poprzedniego.
11. Zamawiający dokona comiesięcznego odbioru prac, o których mowa w ust. 5 oraz ust. 6, na podstawie protokołu podpisanego przez Strony umowy, w terminie 14 dni od przekazania Zamawiającemu raportów miesięcznych.
12. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie będzie przekazywał Zamawiającemu utrwalony na nośniku elektronicznym (DVD, CD lub pendrive) zapis obrazu za okres krótszy niż wskazany w ust. 10.
13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy z dniem rozpoczęcia realizacji umowy zamontowania na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, wizyjnego systemu kontroli złożonego z minimum dwóch kamer oraz rejestratora, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Zamontowany system stanowić będzie własność Wykonawcy, który poniesie koszty jego zakupu, montażu oraz obsługi. Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie systemu, jego zniszczenie lub kradzież oraz za ewentualne szkody i straty finansowe będące efektem eksploatacji lub awarii sprzętu. Wszelkie okoliczności oraz zdarzenia wynikające z użytkowania systemu nie mogą być przedmiotem roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. W przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania Wykonawca poniesie koszty demontażu wizyjnego systemu kontroli.
14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w zakresie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności polegające na sprawowaniu służby w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na terenie nieruchomości po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach, przy ul. Bocznej 1, co do których nie jest wymagany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
15. Od Wykonawcy oczekuje się starannego zapoznania się ze SIWZ. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z p. Franciszkiem Wróblem – Głównym specjalistą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod numerem telefonu +48 32 382 27 38.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.11.2020 | 12:30


» Location

Karłuszowiec 5
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Skarb Państwa-Starosta Tarnogórski Wykonujący Zadania z Zakresu Administracji Rządowej
Karłuszowiec 5
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in