Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Modernizacja zabytkowego budynku mieszkalnego nr 84 w msc. Turza Wielka, gm. Działdowo”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.
„Modernizacja zabytkowego budynku mieszkalnego nr 84 w msc. Turza Wielka, gm. Działdowo”. 2.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do kompleksowej
obsługi zadania wraz z jego rozliczeniem. Szczegółowy zakres obowiązków podany jest w § 5
istotnych postanowień umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. Zakres robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu obejmuje m.in.: 1) Roboty rozbiórkowe • Zdjęcie pokrycia dachowego,
obróbek blacharskich i orynnowania. • Demontaż wszystkich instalacji. • Rozbiórka konstrukcji
więźby dachowej. • Rozbiórka ścian wewnętrznych i stropów do poziomu piwnicy. • Demontaż
schodów i balustrad. • Rozbiórka stropu nad piwnicą. • Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. 2)
Zakres prac konstrukcyjnych • Podbicie ścian fundamentowych. • Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych ścian fundamentowych. • Wykonanie stóp fundamentowych słupów oraz
podciągów w poziomie piwnicy. • Wykonanie stropu nad piwnicą. • Wykonanie ścian konstrukcyjnych
przyziemia. • Wykonanie słupów oraz podciągów w poziomie parteru. • Wykonanie schodów
żelbetowych wewnętrznych. • Wykonanie stropu nad parterem. • Wykonanie kominów i ścianek
działowych. • Wykonanie konstrukcji więźby dachowej z deskowaniem, z wykorzystaniem wszystkich
nadających się elementów pierwotnych więźby 3) Zakres prac wykończeniowych • Wykonanie
pokrycia dachowego łupkiem kamiennym wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem z blachy
tytan-cynk. Odzysk łupka i wykonanie w formie świadka pokrycia połaci dachowej zgodnie z
rysunkiem architektonicznym. • Montaż drewnianej stolarki okiennej wraz z parapetami i drzwiowej. •
Wykonanie robót instalacyjnych. • Roboty tynkarskie i posadzkarskie. • Wykonanie ocieplenia dachu
oraz sufitów podwieszonych w technologii G-K p.poż. • Roboty glazurnicze, malarskie, montaż
akcesoriów instalacyjnych. • Uzupełnienie ubytków tynku oraz naprawa rys i pęknięć elewacji. •
Wykonanie tynku drapanego. • Wykończenie detali architektonicznych gzymsów, murków,
podokienników, itp. • Wykonanie opaski wokół budynku z kostki granitowej. • Wykonanie schodów
zewnętrznych betonowych z okładzinami granitowymi. • Wykonanie balustrad ze stali malowanej
proszkowo. 4. Szczegółowy opis robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu zawiera
dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Dodatkowo opis przedmiotu
zamówienia został uszczegółowiony w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik
Nr 6 do SIWZ. 6. Zamawiający wymaga aby usługa świadczona była przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, co może mieć znaczący wpływ na jakość
wykonania zamówienia, a tym samym przekłada się na jakość wykonania roboty budowlanej, o której
mowa w ust. 1. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby funkcję inspektora nadzoru, w
wiodącej branży jaką jest branża konstrukcyjno-budowlana, pełniła osoba posiadająca: 1) uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz 2)
odpowiednie doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na
pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru w branży
konstrukcyjno-budowlanej nad robotą budowlaną polegającą na remoncie obiektu zabytkowego
(określonego w ustawie o ochronie zabytków z dnia 23.07.2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282)) lub
innych pracach budowlanych prowadzonych w obiekcie zabytkowym, znajdującego się co najmniej w robót. 7. Jest to zamówienie na usługę o kodzie alfanumerycznym słownika podstawowego CPV
71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:00


» Location

Głowackiego 6
Olsztyn 10-448
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Głowackiego 6
Olsztyn 10-448
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in