Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych siedzib Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Bydgoszcz w Kusowie i w Łysomicach, z uwzględnieniem podziału na części.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych siedzib Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Bydgoszcz w Kusowie i w Łysomicach, z uwzględnieniem podziału na części:
Zadanie nr 1
Zakup i sukcesywna dostawa oleju do budynku Sekcji Zamiejscowej KOWR OT Bydgoszcz w Kusowie, ul. Osiedlowa 11, 86-022 Dobrcz, woj. kujawsko-pomorskie.
Zadanie nr 2
Zakup i sukcesywna dostawa oleju do budynku Sekcji Zamiejscowej KOWR OT Bydgoszcz
w Łysomicach, ul. Toruńska 10, 87-148 Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Każde zadanie stanowi osobną część, której wykonanie będzie stanowić ofertę częściową.
4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na każde z zadań.

Warunki realizacji zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną - w miarę potrzeb Zamawiającego - dostawę oleju opałowego lekkiego do siedziby Sekcji Zamiejscowej KOWR OT Bydgoszcz w Kusowie, ul. Osiedlowa 11, 86-022 Dobrcz oraz Sekcji Zamiejscowej KOWR OT Bydgoszcz w Łysomicach, ul. Toruńska 10, 87-148 Łysomice w ilościach niezbędnych do ogrzania pomieszczeń.
2. Planowana łączna ilość oleju wynosić będzie ok. 50.000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy oleju stosownie do potrzeb i w zakresie dopuszczonym w umowie.
3. Planowana ilość dostaw oleju do poszczególnych obiektów:
Zadanie nr 1
Sekcja Zamiejscowa w Kusowie, ul. Osiedlowa 11, 86-022 Dobrcz – ok. 28.000 litrów
Zadanie nr 2
Sekcja Zamiejscowa w Łysomicach, ul. Toruńska 10, 87-148 Łysomice – ok. 22.000 litrów
4. Olej będący przedmiotem dostawy powinien spełniać wymagania normy PN-C 96024:2011 dla gatunku L-1 oraz posiadać parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż:
a) gęstość w 15 st. C nie większa niż 860 kg/m3,
b) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
c) temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C,
d) lepkość kinematyczna w 20 st. C nie wyższa niż 6,00 mm2/s,
e) skład frakcyjny:
• do 250 st. C destyluje max 65%(V/V),
• do 350 st. C destyluje min 85 % (V/V).
f) temperatura płynięcia nie niższa niż - 20°C,
g) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 %(m/m),
h) zawartość siarki nie większa niż 0,1 %(m/m),
i) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
j) zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg,
k) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %(m/m),
l) stabilność oksydacyjna nie większa niż 25 g/m3
m) barwa czerwona
5. Dostawa oleju opałowego lekkiego odbywać się będzie na koszt i transportem Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego w terminie maksymalnie 4 dni roboczych (termin dostawy jest jednym
z kryteriów oceny ofert i w umowie zostanie wpisany termin z oferty Wykonawcy, nie dłuższy jednak niż 4 dni robocze) od daty zawiadomienia Wykonawcy o zapotrzebowaniu. Termin ten liczony będzie w następujący sposób: jeśli zamówienie zostanie złożone w poniedziałek, dostawa musi nastąpić najpóźniej do godz. 15.00 w piątek. W przypadku, gdy termin dostawy upływa w sobotę, niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy, wówczas dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu przypadającym bezpośrednio po tych dniach również do godz. 15.00, chyba, że nastąpi pilna potrzeba dostawy
a strony zgodnie ustalą jej termin.
6. Dostawa odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.
7. Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie. Wartość dostawy obliczona będzie jako iloczyn ilości oleju wg licznika dystrybucyjnego oraz ceny za 1 litr oleju. Cena jednostkowa 1 litra obliczana będzie każdorazowo jako iloczyn ceny hurtowej netto producenta na dzień złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia o zapotrzebowaniu pomnożonej przez współczynnik narzutu, określony w ofercie.
8. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, która części zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawcę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 12:00


» Location

Hetmańska 38
Bydgoszcz 85-039
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy
Hetmańska 38
Bydgoszcz 85-039
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in