Dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

» Notice description

Główny przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przez okres 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji. Obowiązuje pełny asortyment w poszczególnych Pakietach wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Brak jednego asortyment z załącznika spowoduje odrzucenie oferty.
3. Zamówienie zostało podzielone na pięć pakietów określonych w Załączniku Nr 1, w ramach których można składać oferty oddzielnie na każdy pakiet.
Oferent uzupełnia wzór formularza asortymentowo-cenowego, który stanowi załącznik do SIWZ, stosownie do pakietu w ramach, którego składa ofertę. Należy wykorzystać w tym celu wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
Oferent przystępując do postępowania musi zaoferować pełen asortyment wykazany w poszczególnym pakiecie.

UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza wydzielania pojedynczych pozycji z pakietu w celu tworzenia nowych odrębnych pakietów.
Wszelkie zapytania dotyczące tej materii Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości wykazanego przedmiotu zamówienia w poszczególnych pakietach w okresie realizacji zamówienia, stosownie do rzeczywistych potrzeb. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze.
5. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy.
7. Zamawiający nie będzie wyrażał zgody na zmiany jakościowe (parametry) asortymentu wykazanego w Załącznikach do SIWZ.
8. Oferent dostarcza przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do Magazynu Głównego w Przychodni Specjalistycznej Centrum Diagnostyczne Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9 lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu.
9. Realizacja zakupu asortymentu zawartego w SIWZ (Pakiety Nr 1-Nr 5) odbywać się będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną, określającego asortyment i jego wielkość.
10. Termin realizacji zamówienia od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego będzie stanowił kryterium oceny oferty (kryterium czas dostawy zgodnie z Roz. XVI SIWZ). Czas dostawy określa Oferent w formularzu ofertowym.
11. Celem sprawdzenia zgodności parametrów oferowanego asortymentu z SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia próbek od Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Próbki zostaną dostarczone na koszt Oferenta. Ze względu na fakt, iż ocena próbek będzie wiązała się z koniecznością ich używania, próbki po zakończeniu postępowania nie będą podlegały zwrotowi.
12. Wykonawca, z którym zawarta zostanie umowa będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu asortymentu o parametrach zgodnych w SIWZ oraz o parametrach zgodnych z dostarczonymi próbkami.
13. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma określonego umową terminu dostawy wyszczególnionych pozycji w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich zakupu w innym miejscu, a ewentualną różnicą ceny obciąży Wykonawcę.
14. Asortyment zawarty w Pakiecie Nr 1-Nr 5, będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu wraz z fakturą w formie papierowej.
15. Oferowany asortyment musi posiadać minimum 6 miesięczny termin ważności od daty dostawy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na krótszy okres ważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu, w przypadku dostarczenia produktów o krótszej dacie ważności bez wcześniejszego uzgodnienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 08:00


» Location

ul. Fredry 9
Rzeszów 35-005
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
ul. Fredry 9
Rzeszów 35-005
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in