Rewitalizacja zagospodarowania wokół zbiornika wodnego w Fajsławicach dz. nr 2276/1 w ramach lokalnego wsparcia ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przyległego do zbiornika wodnego, położonego w Fajsławicach, na dz. nr 2276/1, obejmujący wykonanie utwardzeń ciągów pieszych wraz z łącznikiem, parkingów, nasadzeń, montaż elementów małej architektury oraz oświetlenia parkowego z instalacją fotowoltaiczną.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych:
Część I. Konstrukcyjno-budowlana:
- budowa chodnika o pow. 488,80m2,
- budowa parkingu o pow. 126,20m2,
- remont grobli o pow. 360,80m2,
- remont istniejącego łącznika ciągu pieszego nad ciekiem Krynica,
- remont istniejącej wiaty wędkarskiej o pow. 2,60x4,80m,
- dostawa i montaż altany widokowej o pow. 2,00x3,00m,
- dostawa i montaż 5 ławek parkowych,
- dostawa i montaż tablicy informacyjnej turystycznej,
- dostawa i montaż 6 śmietniczek parkowych,
- urządzenie plaży trawiastej,
- wykonanie trawników dywanowych,
- nasadzenia drzew i krzewów.
Część II. Instalacje elektryczne:
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego,
- montaż 5 latarni parkowych – słupów oświetleniowych, o wysokości 5m, z oprawami LED,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,625kWp:
▪ panele fotowoltaiczne 325Wp – 5 kpl. wraz z osprzętem do montażu,
▪ inwertery fotowoltaiczne 1,5kW – 1 kpl.,
▪ szafka przyłączeniowa – 1 kpl.,
- montaż monitoringu wizyjnego.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekty budowlane) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ, w tym:
- projekt budowlany zagospodarowania terenu w zakresie części I zamówienia;
- projekt instalacji elektrycznych w zakresie części II zamówienia.
Czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2020 | 10:00


» Location

Fajsławice 107
Fajsławice 21-060
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Fajsławice
Fajsławice 107
Fajsławice 21-060
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in