Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego w latach 2020-2021 (1 sezon zimowy) z podziałem na 2 części.

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego w latach 2020-2021
(1 sezon zimowy) z podziałem na 2 części:
Część 1 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego w granicach działania Obwodu Drogowego w Popowie.
Część 2 – Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego w granicach działania Obwodu Drogowego w Trzcielu.

Zakres usługi obejmuje:

Część 1 – Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego
w granicach działania Obwodu Drogowego w Popowie, polegających na mechanicznym odśnieżaniu i/lub posypywaniu jezdni mieszanką piasko – soli – zgodnie z wykazem dróg i załącznikiem mapowym;
Część 2 – Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego
w granicach działania Obwodu Drogowego w Trzcielu, polegających na mechanicznym odśnieżaniu i/lub posypywaniu jezdni solą mieszanką piasko – soli – zgodnie z wykazem dróg i załącznikiem mapowym.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2013.260).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:00


» Location

Skoki 21
Międzyrzecz 66-300
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Skoki 21
Międzyrzecz 66-300
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in