Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana.

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (projekt realizowany w ramach umowy nr RPMP.09.02.01-12-0656/19 zawartej dnia 19.05.2020 r. pomiędzy fundacją Collegium Progressus, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie). 2.Z uwagi na przedmiot zamówienia i fakt, że zajęcia będą odbywać się w 5 oddziałach, Zamawiający dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na 5 części: 1)Część 1 - Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Kamionnej, 2)Część 2 - Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Kierlikówce, 3)Część 3 - Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Leszczynie, 4)Część 4 - Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Łąkcie Dolnej, 5)Część 5 - Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Trzcianie. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 7, część 2- załącznik nr 8, część 3- załącznik nr 9, część 4-załącznik nr 10, część 5-załącznik nr 11 do SIWZ. 4.Każdy z 5 oddziałów znajduje sie w województwie małopolskim, powiat bocheński, Gmina Trzciana. 5.Spotkania/zajęcia prowadzone będą w wyodrębnionych pomieszczeniach w budynkach szkół w Gminie Trzciana. 6.Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usługi. 7.Zamawiający przewiduje, iż świadczenie usług odbywać się będzie średnio 2 godziny (1 godzina = 45min) w tygodniu w każdym z 5 oddziałów wskazanych w pkt. 2 niniejszego rozdziału. Łącznie w każdym z oddziałów 264 godzin. Ilość godzin w rozbiciu na poszczególne oddziały kształtuje się następująco: a)Część 1 - oddział Kamionna – 264 godziny, b)Część 2 - oddział Kierlikówka – 264 godziny, c)Część 3 - oddział Leszczyna – 264 godziny, d)Część 4 - oddział Łąkta Dolna – 264 godziny, e)Część 5 - oddział Trzciana– 264 godziny. Spotkania/zajęcia dla każdej z części prowadzone będą wg ustalonego harmonogramu. Co do zasady w roku szkolnym spotkania/zajęcia będą organizowane od poniedziałku do piątku między godzinami 12:00-17:00, w wakacje między godzinami 9.00-14.00. 8.Wszystkie dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być oznaczone zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w pkt 2. Wykonawca może złożyć ofertę na 1, 2, 3, 4 lub 5 części. Maksymalna ilość części zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy wynosi 5 (słownie: pięć). Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:45


» Location

Trzciana 302
Trzciana 32-733
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Gmina Trzciana
Trzciana 302
Trzciana 32-733
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in