Budowa ulicy Brzozowej na osiedlu Ustronie w Opocznie.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa ulicy Brzozowej na osiedlu Ustronie w Opocznie”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
2) Wykonanie robot ziemnych,
3) Wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienie – roboty ziemne,
4) Wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienie – roboty montażowe,
5) Wykonanie podbudowy,
6) Wykonanie nawierzchni - elementy ulic,
7) Wykonanie robót wykończeniowych i uzupełniających,
8) Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
3) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
4) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych,
5) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu umowy określa następująca dokumentacja:
1) załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa,
2) załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STW i ORB) – dalej jako „STW i ORB”,
3) załącznik nr 3 - przedmiary robót,
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, STW i ORB i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów:
1) projekt budowlany,
2) STW i ORB
3) przedmiar robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 11:00


» Location

Staromiejska 6
Opoczno 26-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Opoczno
Staromiejska 6
Opoczno 26-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in