Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa Park&Ride w miejscowości Michałowice"

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa Park&Ride w miejscowości Michałowice" (dalej jako Inwestycja).
2. Zamówienie obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
2.1. inżynierii drogowej bez ograniczeń,
2.2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych,
2.3. konstrukcyjno-budowlanej,
2.4. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3. Lokalizacja inwestycji: działka nr 653, 503/7 przy ul. Jana Pawła II, obr. Michałowice, gm. Michałowice, powiat krakowski, woj. małopolskie.
4. Inwestycja obejmuje budowę: placu parkingowego wraz z jezdniami manewrowymi oraz budową budynku usługowego (ustęp publiczny) wraz z instalacjami wewnętrznymi (tj. instalacją wod-kan, wentylacji mechanicznej, grzewczą, elektryczną i słaboprądową), budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, budową sieci gazowej, budową przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej, budową zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, oświetlenia terenu i kanalizacji kablowej oraz małą architekturą i ogrodzeniem – projekt zatwierdzony Decyzją pozwolenia na budowę Nr AB.V.1.368.2020 z dnia 24.04.2020 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

Pl. Józefa Piłsudskiego 1
Michałowice 32-091
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Michałowice
Pl. Józefa Piłsudskiego 1
Michałowice 32-091
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in