Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2021 r. – Rejon II

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana:
Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2021 r. – Rejon II”
Opis przedmiotu zamówienia:
1) Roboty budowlane i remontowe w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach wyszczególnionych w załączniku stanowiącym integralną część umowy - Rejon II oraz w miarę potrzeb w innych budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach.
2) Stała całodobowa obsługa i utrzymanie (w szczególności usuwanie awarii i konserwacja) instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej wynikające z bieżącej eksploatacji, wraz z wykonaniem okresowych przeglądów instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach - Rejon II, a wyszczególnionych w załączniku stanowiącym integralną część umowy.
3) Usuwanie wszelkich awarii w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu ich zgłoszenia. W przypadku robot awaryjnych na zleceniu znajdować się będzie stosowna adnotacja.
4) Roboty będą wykonywane na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez ZBM.
5) W przypadku nie odebrania zlecenia wykonawczego osobiście, Zamawiający może przesłać zlecenie drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy lub sms na numer telefonu Wykonawcy, co będzie równoznaczne z jego odebraniem i przyjęciem do realizacji.
6) Potwierdzanie na pisemnych zleceniach na usunięcie awarii otrzymanych od administracji Zamawiającego, skutecznego wykonania naprawy poprzez uzyskanie podpisu przynajmniej jednego najemcy zamieszkującego budynek, w którym dokonano naprawy.
7) W przypadku robót nie będących awariami nie wymagających wykonania kosztorysu ofertowego (szacunkowa wartość nie przekracza 2.000,00 zł netto) wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do robót nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich zlecenia.
8) Roboty będą rozliczane protokołem odbioru na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę kosztorysów powykonawczych.
9) Rozliczenie robót następuje na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzanego w oparciu średnie ceny materiałów i sprzętu przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD za okres ich wbudowania, lub w przypadku ich braku według udokumentowanych cen rynkowych; oraz umowne składniki cenotwórcze.
10) Poszczególne roboty będą zlecane przez ZBM do czasu wykorzystania całości środków przewidzianych przez zamawiającego na realizację zamówienia lecz nie później niż do dnia obowiązywania umowy.
11) Usługodawca powinien być płatnikiem podatku VAT.
12) Usługodawca powinien posiadać telefon oraz samochód.
13) Dyspozycyjność całodobowa.
14) Doświadczenie w prowadzeniu robót wod.-kan. c.o. i gaz.
15) Do obowiązków wykonawcy należy uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót.
16) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, między innymi, osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. W/w wymóg opisany został w punkcie 27 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:00


» Location

Al. Wojska Polskiego
Żory 44-240
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Budynków Miejskich
Al. Wojska Polskiego
Żory 44-240
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in