Montaż drzwi automatycznych w budynkach Inspektoratów Augustów, Siemiatycze i Suwałki Oddziału ZUS w Białymstoku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż starych drzwi oraz montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi w budynkach Inspektoratów ZUS w: 1) Augustowie (Augustów, ul. Hoża 8); 2) Siemiatyczach (Siemiatycze, ul. Ogrodowa 5); 3) Suwałkach (Suwałki, ul. 1 Maja 33). 2. Roboty objęte zakresem zamówienia obejmują: a) niezbędne prace elektryczne, b) uruchomienie drzwi z wykonaniem badań i sprawdzeń, c) montaż wraz z podłączeniem kurtyn powietrznych przy wyznaczonych drzwiach, d) niezbędne prace wykończeniowe. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, projekcie wykonawczym oraz opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy załączonymi do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Młynowa 29
Białystok 15-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
ul. Młynowa 29
Białystok 15-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in