Opracowanie dokumentacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Policyjnej 10 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Policyjnej 10 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego
2) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie poniższej dokumentacji na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudową, likwidacją niskiej emisji, wykonaniem indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, wykonaniem instalacji gazowej, remontem klatki schodowej, w tym:
A) ETAP I
1) Opracowania wstępne - inwentaryzacja - budowlana, instalacyjna, kominiarska, fotograficzna, opinia ornitologiczno -chiropterologiczna
2) Audyt energetyczny wstępny
3) Projekt budowlany – Projekt zagospodarowania terenu
4) Projekt budowlany – Projekt architektoniczno-budowlany
B) ETAP II
1) Projekt budowlany – Projekt techniczny
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
C) ETAP III
1) Projekt wykonawczy
2) Przedmiar robót
3) Kosztorys inwestorski
4) Audyt energetyczny końcowy
2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych
3) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na podstawie wykonanej dokumentacji, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane,
4) aktualizacja audytu energetycznego końcowego
5) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, w tym dokonywanie stosownych zmian w dokumentacji – podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
6) pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZE SPECIFIKACJĄ TECHNICZNĄ (załącznik nr 1 do wozru umowy), W KTÓREJ ZOSTAŁY OPISANE SZCZEGÓŁY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wpływające na koszt)
3. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę.
4. Prawo opcji. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zakres minimalny zamówienia (gwarantowany zakres zamówienia, jaki na pewno zostanie zrealizowany) obejmuje opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz na budowę i potwierdzeniem o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na podstawie wykonanej dokumentacji przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, dokonywaniem stosownych zmian w dokumentacji podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Prawo opcji polega na możliwości zlecania pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego: maksymalnie 10 nadzorów. Zamawiający może zrezygnować ze zlecania nadzoru autorskiego w przypadku nie wykonywania robót budowlanych lub braku okoliczności wymagających pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót. W przypadku braku pisemnego wezwania dotyczącego pełnienia nadzoru autorskiego wynagrodzenie zostanie obniżone odpowiednio o wartość nadzorów wynikającą z oferty Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 08:45


» Location

ul. Grażyńskiego 5
Katowice 40-126
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grażyńskiego 5
Katowice 40-126
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in