Usługa ochrony osób i mienia dla potrzeb Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony osób i mienia realizowane w formie:
a) stałej i doraźnej ochrony fizycznej wykonywanej przez stały dozór sygnałów gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych przez urządzenia i system monitoringu elektronicznego oraz dojazd załóg interwencyjnych do obiektów Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, w tym biur powiatowych ARiMR na terenie województwa wielkopolskiego, w których system monitoringu elektronicznego wykrył zagrożenie (lokalizacje zgodne z Tabelą nr 1);
b) zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów monitoringu sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia wynikającym z potrzeby napraw, rozbudów i modernizacji (zwanych dalej w umowie systemami zabezpieczeń) oraz przeglądach okresowych, konserwacji i naprawach w miejscu zainstalowania w obiektach Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na terenie województwa wielkopolskiego. Na elektroniczne systemy monitoringu, o których mowa wyżej, składają się: i) System Kontroli Dostępu (SKD),
ii) System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
iii) System Telewizji Dozorowej w obiektach Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Strzeszyńskiej 29 i ul. Strzeszyńskiej 36 (CCTV). UWAGA! W przypadku montażu systemu CCTV w innych obiektach Zamawiającego Wykonawca bez zwiększania wynagrodzenia automatycznie obejmie umową również nowe systemy.
iv) System transmisji sygnałów alarmowych,
v) System przeciw pożarowy (p.poż).

c) Wymiany kluczowych elementów systemu zabezpieczeń, którą zostaną objęte systemy zabezpieczeń w 5 obiektach, wskazanych przez Zamawiającego.
i) W ramach wymiany kluczowych elementów Wykonawca dokona demontażu starych elementów kluczowych we wskazanych systemach zabezpieczeń i dokona ich utylizacji, a w miejsce zdemontowanych elementów kluczowych zainstaluje i sprzeda Zamawiającemu nowe kluczowe elementy.
ii) Wykonawca wykona aktualną i pełną dokumentację techniczną systemu zabezpieczeń, obejmującą wymienione elementy systemu zabezpieczeń oraz wszystkie urządzenia podłączone do tego systemu (czujki ruchu, czujki p.poż, inne) wraz z podaniem numerów linii alarm owych i bilansu energetycznego.
iii) Przez kluczowe elementy systemów zabezpieczeń rozumie się następujące elementy: centrala alarmowa, modułu rozszerzeń wejść, manipulatory systemowe, niezbędne elementy zasilania (zasilacz buforowy, akumulator). Centrale alarmowe, będące przedmiotem sprzedaży i instalacji w ramach prawa opcji, muszą posiadać funkcjonalność:
-polegającą na możliwości podłączenia centrali alarmowej do sieci wewnętrznej (intranetu) Zamawiającego pozwalającą na wysyłanie wiadomości na służbowy adres poczty elektronicznej właściwego pracownika Zamawiającego w ramach serwera pocztowego Zamawiającego możliwość ustawienia parametru rezystancji linii z poziomu centrali alarmowej.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zleceniu Wykonawcy wymiany w ramach niniejszej umowy kluczowych elementów systemów zabezpieczeń w sposób opisany wyżej, w lit. c) niniejszego ustępu, dodatkowo w maksymalnie 5 obiektach na następujących zasadach:
i) Zamawiający skorzysta z prawa opcji, w zależności od możliwości finasowania, najpóźniej do 30 grudnia 2021 roku.
ii) Stosownie do posiadanych środków finansowych Zamawiający może złożyć Wykonawcy więcej, niż jedno oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, przy czym w sumie Zamawiający może zlecić w ramach prawa opcji wymianę elementów kluczowych maksymalnie 8 systemów zabezpieczeń.
iii) Strony ustalą terminy realizacji świadczenia Wykonawcy w ramach prawa opcji.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Strzeszyńska 36
Poznań 60-479
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny
ul. Strzeszyńska 36
Poznań 60-479
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in