Piaskowanie dróg i placów gminnych w roku 2020/2021 i 2021/2022

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na terenie gminy Przodkowo w zakresie zimowego utrzymania dróg i placów gminnych w roku 2020/2021 i 2021/2022 polegających na usuwaniu oblodzenia (piaskowanie) mieszanką składającą się w 70% z piasku i 30% soli drogowej (chlorek wapnia) zgodnie z wykazem rejonów (załącznik nr 6 do SIWZ)
Zamawiający dopuszcza wykonanie usługi samochodem ciężarowym lub ciągnikiem z piaskarko-solarką.
3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 odrębne części. Każda część odpowiada jednemu rejonowi określonemu w załączniku nr 6 do SIWZ.
3.3. Zamawiający wyposaży Wykonawców, z którymi podpisze umowę, w urządzenia pomiarowe typu GPS i będzie ponosił wszelkie koszty z tym związane. GPS zostaną zainstalowane w udostępnionym przez Wykonawców sprzęcie, służącym do wykonania przedmiotu zamówienia. Przekazanie urządzenia GPS odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Wykonawca w czasie realizacji usługi odpowiada za urządzenie typu GPS. W przypadku nie dokonania zwrotu urządzeń GPS przez Wykonawcę zostanie wstrzymana przez Zamawiającego płatność za Fakturę końcową.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z załączonymi dokumentami, obowiązującymi przepisami prawa.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.6. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania usługi nie później niż w ciągu 60 min od chwili otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

3.7. Piaskowanie każdorazowo zleca Zamawiający w formie zgłoszenia telefonicznego, mailowego lub za pomocą sms.

3.8. Wykonawca zobowiązany jest do piaskowania dróg wyszczególnionych w załączonym wykazie (zał. nr 1 do umowy) od godziny 3.00 do godziny 6.00.

3.9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w pkt 20 SIWZ.
3.10. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z trasą na poszczególnych rejonach piaskowania we własnym zakresie i na własny koszt.
3.11. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia operatorów sprzętu w telefony komórkowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:00


» Location

Kartuska 21
Przodkowo 83-304
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Przodkowo
Kartuska 21
Przodkowo 83-304
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in