Przebudowa ulicy Jeziornej w Łomiankach na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Spokojnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej” – zad. 2015/06.

» Notice description

3.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Jeziornej w Łomiankach na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Spokojnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej” – zad. 2015/06.
1. Zakres robót:
- roboty ziemne,
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- wykonanie zjazdów oraz poboczy,
- roboty wykończeniowe.
2. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w Projekcie Budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
3. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty.

3.2 Wymagania w stosunku do Wykonawcy.
1. Wykonawca przystępujący do przetargu przed złożeniem oferty powinien dołożyć należytej staranności w sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i zgłoszenia wszelkich niezgodności Zamawiającemu.
2. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy i przedłoży go do akceptacji Zamawiającemu w terminie 5 dni od podpisania umowy.
3. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie nie później niż 7 dni od podpisania umowy.
4. Należy zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
5. Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić o nadzór do gestorów poszczególnych sieci infrastruktury występujących w pasie drogowym.
6. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.
7. Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
8. Zamawiający dopuszcza zmiany materiału na inny pod warunkiem zachowania parametrów użytkowych nie zbędnych przy zastosowaniu w konkretnych uwarunkowaniach i lokalizacji w pasie drogowym.
• ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016. poz. 1570 tj. z dnia 08.09.2016 r. z późn. zm.)
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968 z późn. zm.);
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).
9. W przypadku, gdy w STWiORB lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych.
10. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.
11. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
12. Wykonawca zgodnie z warunkami zgłosi wprowadzenie kompletnej stałej organizacji ruchu.
13. Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

Lp. Pozycja z przedmiaru
branża drogowa Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
1 Poz. 1 nie wymaga się
2 Poz. 2-24 wymaga się

3.3 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Warszawska 115
Łomianki 05-092
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Łomianki
ul. Warszawska 115
Łomianki 05-092
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in