„Usługa cateringu - dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Ropczycach w 2021 roku"

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla co najmniej 94 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat (w tym ok. do 20% do 1 roku życia), uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Ropczycach w 2021 r. Usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków dla 66 dzieci uczęszczających do żłobka przy ul. Armii Krajowej 7, oraz dla 28 dzieci uczęszczających do żłobka przy ul. Leśnej 88.
Wymagany termin realizacji: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w żłobku.
Zamawiający szacuje, że średnio roczna liczba dostarczanych posiłków wynosi: 16 450 porcji I śniadania, 16 450 porcji II śniadania, 16 450 porcji obiadowych, 16 450 porcji podwieczorku.
Wykonawca zobowiązuje się: zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez Zamawiającego, przygotowywania posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, (Dz. U. 2019 poz. 1252 ze zm), przygotowywania posiłków zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny żywności i żywienia (Dz. U. UE L139 z dnia 30.04.2004r.), przygotowania posiłków spełniających Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku od 20 miesiąca do 3 lat. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów, przygotowania i dostarczania posiłków spełniających wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat oraz zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, przechowywania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 roku Nr 80, poz. 545), próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczanych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług,


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Armii Krajowej 7
Ropczyce 39-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Food services

» Buyer data

Żłobek Miejski
ul. Armii Krajowej 7
Ropczyce 39-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in