Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m. Brzeg Głogowski wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu działki nr 320/4.
W ramach budowy boiska:
W ramach zdania budowa boiska w miejscowości Brzeg Głogowski dz. 320/4 należy wybudować następujące elementy:
- budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i wykonaniem podziału boisk użytkowych. Boisko o nawierzchni poliuretanowej, położonej na płycie betonowej. Warstwa dolna nawierzchni z granulatu SBR o grubości 8 mm, warstwa górna typu EPDM o grubości 8 mm. Nawierzchnia EPDM z granulatu barwionego w masie w trzech kolorach. Linie boisk w dwóch kolorach. Ostateczna kolorystyka nawierzchni i linii boiska w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Płyta betonowa, dylatowana poprzez nacięcia płytą diamentową, wykonana z betonu C16/20 zbrojona siatka z prętów o średnicy 10 mm, oczka siatki 15x15cm.
Boisko posiadać będzie pola do gry koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Boisko do koszykówki (kosze) i bramki do piłki ręcznej musza być wykorzystywane naprzemiennie. Urządzenia wyposażenia boiska (koszykówka, siatkówka, bramki) – demontowalne.
- ogrodzenie o łącznej wysokości 4,0 m dwóch rzędów paneli zgrzewanych (dolny 200x50mm i górny 200x100mm) w kolorze zielonym RAL 9005. Ogrodzenie na słupkach stalowych 50x80x3mm w rozstawie maks. Co 2,50m. Łączną długość ogrodzenia po obwodzie boiska wynosi 108mb, w ogrodzeniu zabudować furtki wejściowe 1,2x2,0m – 2 szt. i bramę wjazdową rozwierana dwuskrzydłową o wymiarach 2,5x2,0 m.
- wykonanie dojść/chodników z kostki brukowej (utwardzenia terenu zgodnie z rys. wykonawczym), bez wykonania progów.
- dostawa i montaż elementów małej architektury. Ławki typu parkowego, kosze na śmieci, ławki sportowe widowiskowe, stojak rowerowy itp.
W ramach elektryki:
W ramach zdania budowa podziemnej linii oświetlenia terenu - boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzeg Głogowski dz. 320/4 projektuje się wykonać podziemną linię kablową niskiego napięcia 0,4 kV o długości 102,5 m. Boisko posiadać będzie oświetlanie na czterech słupach oraz szafkę sterowniczą.
Uwaga:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót - stanowiące załączniki do SIWZ.
Ostateczna kolorystyka nawierzchni i linii boiska w uzgodnieniu z Zamawiającym
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót na miejscu ich wykonania.
Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z projektem budowlanymi oraz projektem wykonawczym.
W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym i projektem wykonawczym i przedmiarem robót należy wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówieni, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie.
Zamawiający informuje, że ilekroć w dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy
„lub równoważny” lub za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, gwarantująca wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapewniająca uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 24 miesiące, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2020 | 08:30


» Location

Żukowice 148
Żukowice 67-231
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Żukowice
Żukowice 148
Żukowice 67-231
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in