„Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie gminy Studzienice”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie Gminy Studzienice w oparciu
o sprzęt własny Wykonawcy z podziałem na następujące części:

• CZĘŚĆ A:
 samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 6 Mg wyposażonym w pług
z piaskarką oraz ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym w Rejonie
Nr 1: Studzienice, Kłączno, Przewóz, Sominy, Czarna Dąbrowa, Prądzonka.

• CZĘŚĆ B:
 ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym w Rejonie
Nr 2: Osława-Dąbrowa, Skwierawy, Róg.

• CZĘŚĆ C:
 ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym w Rejonie
Nr 3: Ugoszcz, Rabacino.

• CZĘŚĆ D:
 ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym w Rejonie
Nr 4: Cechyny, Łąkie, Półczno.

2. Zakłada się następujące szacunkowe ilości świadczonych usług:
1) samochodu i ciągnika (CZĘŚĆ A):
- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 180 godz.
- w tym praca ciągnikiem (odśnieżanie) - 60 godz.
2) ciągnika (CZĘŚĆ B):
- praca (odśnieżanie) - 90 godz.
3) ciągnika (CZĘŚĆ C):
- praca (odśnieżanie) - 90 godz.
4) ciągnika (CZĘŚĆ D):
- praca (odśnieżanie) - 90 godz.

3. Wykonawca powinien podstawić do dyspozycji Zamawiającego pojazdy technicznie sprawne, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Czas rozpoczęcia świadczonej usługi liczony jest od momentu zgłoszenia się pojazdu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub bezpośrednio na drodze w miejscu świadczenia usługi i nie obejmuje czasu dojazdów i powrotów, w związku z tym czas dojazdów i powrotów należy wliczyć w cenę usługi.
5. Wykonawca będzie świadczył usługi będące przedmiotem zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem zasad BHP.
6. Usługi odśnieżania i usuwania gołoledzi będą realizowane na terenie gminy Studzienice według potrzeb Zamawiającego, na podstawie każdorazowych zleceń telefonicznych pracowników Zamawiającego.
7. Rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie wg stawki godzinowej, na podstawie kart drogowych podpisywanych przez przedstawiciela Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dyżurowania pod wskazanym w umowie numerem telefonu oraz podstawienia pojazdu na wskazane przez Zamawiającego miejsce w ciągu maksymalnie 2 godzin od momentu wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. Uwaga: czas reakcji rozpoczęcia świadczenia usługi odśnieżania jest jednym z kryteriów oceny ofert.
9. Podane w formularzu cenowym odpowiednio Załącznik Nr 3 cz. A, cz. B, cz. C, cz. D do SIWZ ilości wynikają z prognozy potrzeb Zamawiającego do SIWZ. Zamawiający nie zapewnia ciągłości pracy w okresie umownym, zastrzega prawo do wyznaczenia terenów podstawienia sprzętu przez Wykonawcę w miarę bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych na drogach.
10. Szczegółowy opis wykonywania przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:45


» Location

Kaszubska 9
Studzienice 77-143
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Studzienice
Kaszubska 9
Studzienice 77-143
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in