Wykonanie usługi w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej oraz ASUW w Zagaju wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty

» Notice description

Przedmiotem zamówienia pn. „ Wykonanie usługi w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej oraz ASUW w Zagaju wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty”,

jest :

1. Wykonanie na całym terenie Gminy Góra św. Małgorzaty usługi w zakresie:

obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania ASUW w Zagaju wraz z siecią wodociągową o łącznej długości – 107,32 km, 1041 sztuk przyłączy wodociągowych.

1) Zakres usługi obejmuje:

a) Zapewnienie zdolności istniejących urządzeń wodociągowych do re¬alizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowied¬nim ciśnieniem oraz dostawy wody sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić nale¬żytą jakość dostarczanej wody.
b) Dostarczanie wody odpowia¬dającej jakościowo wymaganiom określonym przez Ministra Zdrowia.
c) Eksploatacja obiektów ASUW.
d) Przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych części budowlanych, mechanicznych
i instalacyjnych ujęcia oraz sporządzenie stosownych protokołów.
e) Kontrola stref ochrony ujęcia.
f) Kontrola wydajności ujęcia wraz z pomiarem dynamicznego i statycznego zwierciadła wody w studniach.
g) Kontrola, analiza i regulacja pracy sieci wodociągowej w celu utrzymania optymalnego układu ciśnień.
h) Przygotowanie warunków technicznych podłączenia do wodociągu, z zapewnieniem dostawy wody, dla nowych odbiorców wody.
i) Uzgadnianie projektów nowych podłączeń, odbiór techniczny i włączenie do eksploatacji.
j) Udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń.
k) Pośredniczenie w dostarczaniu umów na dostawę wody, do poszczególnych odbiorców.
l) Zabezpieczenie obiektów oraz ich nadzór
m) Odczyty wodomierzy, wystawianie faktur i pobór należności za zużytą wodę, u każdego odbiorcy - w okresie cyklicznym - raz na dwa miesiące. Wpłaty zainkasowanej gotówki - co dwa dni, na rachunek bankowy Gminy Góra Św. Małgorzaty numer : 26 9263 0000 0600 0101 2006 0102. Końcowa wpłata zainkasowanej gotówki, po zakończeniu poszczególnej trasy, w dniu rozliczenia, na wyżej wymieniony rachunek bankowy.
n) Przestrzeganie parametrów ilości pobranej wody i zrzucanych ilości ścieków.

2) Wykonawca dodatkowo w imieniu Zamawiającego zobowiązany będzie do:

a) Niezwłocznego usuwania awarii urządzeń wodociągowych sieci i przyłączy do zaworu głównego za wodomierzem głównym.
b) Dokonywanie napraw i remontów urządzeń wodociągowych.
c) Do udokumentowania kosztów awarii, napraw i remontów.
d) Koszty zakupu materiałów ponosi Zamawiający.
e) Prowadzenia rejestru ilości pobieranej wody z każdej studni na podstawie odczytów wodomierzy – raz na dobę o stałej godzinie i rejestrowaniu w książkach wodomierzowych.
f) Obserwacji i pomiarów lustra wody w każdej studni oraz ich ewidencji przynajmniej raz na kwartał.
g) Zlecanie na koszt Zamawiającego badania jakości wody surowej z każdej studni – jeden raz na rok oraz analizy jakościowej wody uzdatnionej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
h) Prowadzenie bieżącej ewidencji ilości odprowadzanych ścieków (wód popłucznych) w systemie półrocznym i dostarczanie danych Zamawiającemu w terminach do dnia 10 stycznia i do dnia 10 lipca każdego roku.
i) Zlecanie na koszt Zamawiającego badań jakości wód popłucznych w zakresie wskaźników określonych w pozwoleniu wodno-prawnym , z częstotliwością raz na dwa miesiące, stale w tym samym miejscu , w którym ścieki są wprowadzane do wód wylot W-1.
j) Konserwacji bieżącej odbiornika ścieków (rowu przydrożnego) na długości 120 m jego wylotów w kierunku odpływu w cyklu dwa razy w ciągu roku.
k) Usuwania osadów z osadnika wód popłucznych poprzez firmy posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, na koszt Zamawiającego.
l) Dostarczanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich niezbędnych danych, koniecznych do sporządzenia sprawozdawczości.

2. Wykonanie na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty, w miejscowościach : Kwiatkówek, Tum, Marynki, Witaszewice, Orszewice, Podgórzyce, Góra Świętej Małgorzaty, Bryski, Stary Gaj, Nowy Gaj - usługi w zakresie:

obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości – 34,46 km, 520 sztuk przyłączy kanalizacyjnych i tłoczni przydomowych oraz przepompowni ścieków – sztuk 3 - zlokalizowanych w m. Tum, Podgórzyce, Góra św. Małgorzaty.

1) Zakres usługi obejmuje:

a) Odczyty wodomierzy, wystawianie faktur i pobór należności za odprowadzenie ścieków, u każdego odbiorcy - w okresie cyklicznym - raz na dwa miesiące. Wpłaty zainkasowanej gotówki - co dwa dni, na rachunek bankowy Gminy Góra Św. Małgorzaty numer : 26 9263 0000 0600 0101 2006 0102. Końcowa wpłata zainkasowanej gotówki, po zakończeniu poszczególnej trasy, w dniu rozliczenia, na wyżej wymieniony rachunek bankowy.
b) Przygotowanie warunków technicznych podłączenia nowych przyłączy kanalizacyjnych.
c) Uzgadnianie projektów nowych podłączeń, odbiór techniczny i włączenie do eksploatacji.
d) Udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych przyłączy kanalizacyjnych.
e) Drobne naprawy instalacji elektrycznej,
f) Bieżąca konserwacja sygnalizatorów poziomu ścieków.
g) Inne naprawy wynikłe w trakcie eksploatacji, trudne do przewidzenia.
h) Dostarczanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich niezbędnych danych, koniecznych do sporządzenia sprawozdawczości.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ jak i we wzorze umowy stanowiącym załącznik numer 4 do SIWZ.


UWAGA : Zamawiający informuje, że został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. : "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego" w celu poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości : Nowy Gaj, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.
Aktualnie wniosek znajduje się na etapie rozpatrywania.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w/w operacji ma zostać wykonane 2,680 km sieci kanalizacji z przyłączami sztuk 40 zakończonymi przepompownią przydomową i 0,464 km sieci wodociągowej z 2 sztukami przyłączy wodociągowych.
Przedmiotowy zakres w/w operacji należy uwzględnić w ofercie do realizacji.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

Góra Św. Małgorzaty 44
Góra Św. Małgorzaty 99-122
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Water and wastewater

» Buyer data

Gmina Góra Św. Małgorzaty
Góra Św. Małgorzaty 44
Góra Św. Małgorzaty 99-122
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in