Przebudowa dróg na terenie gminy Sędziszów Małopolski - Pakiet III

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg na terenie gminy Sędziszów Małopolski zgodnie z zakresem robót wynikającym z Przedmiaru robót i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (zwany dalej SST).
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 n/w części:

1) CZĘŚĆ I - Przebudowa nawierzchni na ul. Partyzantów w Sędziszowie Małopolskim
Zakres robót:
- roboty przygotowawcze polegające na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni,
- rozebranie starych i wbudowanie nowych krawężników,
- wykonanie przebudowy chodnika,
- wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,

2) CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi wewnętrznej boczna ul. Niepodległości (dz. nr ewid. 707) na Osiedlu Wolica Piaskowa w Sędziszowie Małopolskim
Zakres robót:
- wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni z mieszanek minarealno-bitumicznych wraz z wykonaniem poboczy tłuczniowych,

3) CZĘŚĆ III - Przebudowa ul. Szafranowej (dz. nr ewid. 1384) na Osiedlu Wolica Piaskowa w Sędziszowie Małopolskim
Zakres robót:
- wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wykonaniem poboczy tłuczniowych

4) CZĘŚĆ IV - Przebudowa drogi gminnej 10 7602 R Kamionka – Zajezierze - Cierpisz w miejscowości Ruda i Cierpisz
Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi gminnej w:
a) miejscowości Ruda, polegającą na:
- mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża,
- wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- wykonaniu poboczy tłuczniowych,
b) miejscowości Cierpisz, polegającą na:
- rozebraniu istniejącego przepustu i wykonaniu nowego przepustu pod drogą,
- wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych,
- skropieniu nawierzchni asfaltem i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna),
- wykonaniu poboczy tłuczniowych,

5) CZĘŚĆ V – Przebudowa drogi wewnętrznej w Klęczanach na dz. o nr. ewid. 680/5, 672/1
Zakres robót:
- wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wykonaniem poboczy tłuczniowych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2020 | 11:15


» Location

ul. Rynek 1
Sędziszów Małopolski 39-120
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Sędziszów Małopolski
ul. Rynek 1
Sędziszów Małopolski 39-120
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in