Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia obejmuje świadczenie usługi odbioru transportu i utylizacji odpadów medycznych zakaźnych (kody: 18 01 02; 18 01 03; 18 01 82), odpadów medycznych niebezpiecznych, innych niż zakaźne (kod 18 01 08) i odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 09) z placówki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11 oraz placówki izolatorium (MOSIR Łomża, ul. Zjazd 18), w ilościach i o wymaganiach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje systematyczny odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych zakaźnych (kody: 18 01 02; 18 01 03; 18 01 82), odpadów medycznych niebezpiecznych, innych niż zakaźne (kod 18 01 08) i odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 09) pochodzących z terenów obiektów szpitalnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11 oraz placówki izolatorium (MOSIR Łomża, ul. Zjazd 18), w łącznej ilości szacunkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Odbiór odpadów będzie następował z oznakowanego zamkniętego pomieszczenia magazynowego w budynku zlokalizowanego na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11 oraz izolatorium (MOSIR Łomża, ul. Zjazd 18).

2. Zamawiający informuje, że podana w Załączniku nr 1 do SIWZ ilość odpadów medycznych, których odbiór jest przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest ilością szacunkową, która w trakcie trwania umowy może ulec zmianie, w tym zmniejszeniu, w zależności od rzeczywistych bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane
z realizacją usług odbioru odpadów medycznych z lokalizacji Zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 10:00


» Location

Al. Piłsudskiego 11
Łomża 18-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
Łomża 18-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in