Budowa ścieżki pieszo – rowerowej i miejsca dla postoju pieszych i rowerów w Łopuszce Małej na działce nr ewid. 390

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki pieszo – rowerowej i miejsca dla postoju pieszych i rowerów w Łopuszce Małej na działce nr ewid. 390.
Głównym zadaniem budowanej ścieżki pieszo - rowerowej będzie zapewnienie dostępności do brzegu zbiornika na całej jego długości turystom korzystającym z wypoczynku nad zbiornikiem.

Parametry techniczne ścieżki
- długość drogi – 834,18 m,
- szerokość jezdni – 2,5 m,
- szerokość poboczy – 0,20-0,50 m,
- nachylenie skarp 1:1,5,
- pochylenie poprzeczne jezdni 2% o spadku jednostronnym zgodnie z terenem istniejącym w kierunku zbiornika,
- długość dojścia do miejsca postoju pieszych i rowerzystów – 11,5m,
- wymiary miejsca postoju dla pieszych i rowerzystów – 6,0x14,5m,
- długość projektowanego oświetlenia – 0,82km
Ścieżka o nawierzchni asfaltowej natomiast miejsce postoju i dojście o nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z opisem i przekrojami typowymi.

Zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.

Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2020 | 11:00


» Location

ul. M. Konopnickiej 2
Kańczuga 37-220
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto i Gmina Kańczuga
ul. M. Konopnickiej 2
Kańczuga 37-220
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in