ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

» Notice description

1 Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r., poz. 833), do punktów poboru przedstawionych w zestawieniu zbiorczym (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ).
Okres trwania zamówienia od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r.
Oświetlenie uliczne planowana ilość około 188 977,00 kWh.
Pozostałe obiekty planowana ilość około 140 278,00 kWh
Zamawiający nie posiada informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii.

2 Szacowane zapotrzebowanie wyliczono na podstawie zużycia energii w minionym okresie z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu. Szacunek ten ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ostateczna ilość zakupionej energii będzie zależeć od rzeczywistego zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w przypadku nawet znacząco mniejszego lub większego zużycia energii w okresie umownym. Szacuje się, że rzeczywiste zużycie energii przyjmie wartość z przedziału ± 20 % prognozowanego woluminu.
3 Obecnym sprzedawcą w Gminie jest ELEKTRA S .A.. która ma podpisane umowy do 31.12.2020 r.
4 Zamawiający tj. Gmina Repki działa jako lider grupy zakupowej w imieniu której przeprowadzane jest w/w postępowanie.
Zamawiający przewiduje zawarcie osobnych umów sprzedaży energii elektrycznej z Gminą Repki (odrębna umowa na oświetlenie uliczne i na pozostałe punkty poboru) oraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Repki, które zarządzają poszczególnymi punktami poboru energii elektrycznej wymienionymi w Załączniku nr 2 do SIWZ. W związku z powyższym faktury będą wystawiane oddzielnie na każdej jednostki organizacyjnej. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże niezbędne informacje i dane potrzebne do prawidłowego wystawienia faktur za sprzedaną energię elektryczna.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Parkowa 7
Repki 08-307
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Gmina Repki
ul. Parkowa 7
Repki 08-307
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in