Ustawienie barier drogowych energochłonnych na DW 106

» Notice description

1. Zamówienie obejmuje: Ustawienie barier energochłonnych na DW 106, w tym: montaż barier energochłonnych stalowych typu N2 W4.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robót, Rozdziale „C” SIWZ i SST.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia szczegółowo wymienione w WPR polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Sposób weryfikacji zatrudnienia pracowników został określony w § 8 ust. 4 i 5 projektu umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:45


» Location

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in