Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Opinogóra Górna w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do odpowiedniego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn.zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego
nr 3/19 z dnia 22.01.2019 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, Uchwałą Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7347) oraz Uchwałą Nr XV/94/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Rady Gminy Opinogóra Górna (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3485) zmieniona Uchwałą nr XVIII/122/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7348). Za odpad komunalny rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzących
z produkcji rolnej, prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych odpadów nie pochodzących z gospodarstw domowych. Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Z. Krasińskiego 4
Opinogóra Górna 06-406
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
Opinogóra Górna 06-406
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in