„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu”.

» Notice description

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu do budynków:
a. przy ul. Górniczej 12 – 2 025 540 kWh (181 500 m3),
b. przy ul. Górniczej 14 – 569 160 kWh (51 000 m3),
c. przy ul. Legionów Polskich 1 – 1 205 280 kWh (108 000 m3),
łącznie 3 799 980 kWh (340 500 m3).
Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 36 miesięcy. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu. Przewidywane zużycie gazu ziemnego w poszczególnych miesiącach w latach 2021, 2022, 2023 zawarte zostało w załączniku nr 7.
2) Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowy kompleksowej) i być wykonywane na warunkach, określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.
3) Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
4) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego. Wykonawca,
z którym zostaną zawarte umowy, poinformuje dotychczasowego operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu dystrybucyjnego nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia o zawarciu umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.
5) Gaz ma być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.
6) Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych.
7) W przypadku wyboru jednego Wykonawcy na wszystkie części zamówienia Zamawiający może zawrzeć jedną umowę na wszystkie części zawierającą istotne postanowienia umowy określone w załączniku nr 5 do SIWZ.
8) Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD): Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zabrze.
9) Przed podpisaniem umowy Wykonawca niebędący właścicielem sieci dystrybucyjnej dostarczy umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego.
10) Przeznaczenie gazu ziemnego na cele opałowe.
11) Zwolnienie z podatku akcyzowego zgodnie z Art. 31b. ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym - podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
12) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 3 części.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
Ze względu na to, że przedmiotem zamówienia jest dostawa, Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:30


» Location

ul. Mickiewicza 2
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels

» Buyer data

Zarząd Powiatu w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in