„Dostawa oleju napędowego w 2021 roku do zbiorników będących własnością Zarządu Drogowego w Olkuszu znajdujących się w Obwodach Drogowo Mostowych Nr 1 w Olkuszu i Nr 2 w Trzyciążu w nieprzekraczalnej ilości 85 000 litrów.”

» Notice description

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa w 2021 roku oleju napędowego do zbiorników będących własnością Zarządu Drogowego w Olkuszu znajdujących się w Obwodach Drogowo Mostowych Nr 1 w Olkuszu i Nr 2 w Trzyciążu w nieprzekraczalnej ilości 85 000 litrów.
Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zapotrzebowanie oleju napędowego w okresie 12 miesięcy w 2021 r. Wskazane zapotrzebowanie nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu oleju napędowego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego podanej ilości oleju napędowego.
2) Dostarczony olej napędowy ma być o parametrach zgodnych z Polskimi Normami i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015, poz. 1680 ze zm.).
3) Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć świadectwo (orzeczenie) jakości dostarczanej partii paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium, które musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być zapatrzone w datę wykonania badań.
4) Dostarczane przez Wykonawcę olej napędowy w zależności od sezonu roku będzie w gatunkach: standard i zimowym, spełniającego normę PN-EN 590.
5) Wykonawca będzie ponosił wszelkie skutki wynikłe ze sprzedaży paliw o parametrach nie odpowiadającym Polskim Normom.
6) Dostawa oleju napędowego będzie następowała sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy w terminach i ilościach uzgadnianych faxem, e-mailem lub telefonicznie każdorazowo pomiędzy stronami do miejsc wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego.
7) Olej napędowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do zbiorników auto - cysternami, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Auto cysterny mają posiadać zalegalizowane urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzuconego paliwa do zbiornika magazynującego.
8) Zamawiający dysponuje w obu obwodach po jednym zbiorniku o pojemności 5000 litrów, minimalna ilość zamawianego oleju napędowego 1000 litrów.
9) Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu oleju napędowego do miejsca realizacji zamówienia, jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy oraz koszty przemieszczania oleju napędowego ze środka transportu do zbiornika.
10) Maksymalny czas dostawy liczony od wysłanego zamówienia nie może przekroczyć 72 godzin, dostawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.
11) Rozliczanie za zakupiony olej napędowy następować będzie bezgotówkowo z terminem płatności do 30 dni.
12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis zamówienia - Dostawa maksymalnie 85 000 litrów oleju napędowego w roku 2021
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 10:30


» Location

ul. Mickiewicza 2
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Zarząd Powiatu w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.