Dostawa koparki wraz z osprzętem dla Gminnej Spółki Wodnej w Jodłowniku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparki wraz z osprzętem dla Gminnej Spółki Wodnej w Jodłowniku.
Dostarczana koparka ma być fabrycznie nowa, rocznik nie starszy niż z 2020 r. Wyposażenie podstawowe koparki obejmuje : wysięgnik potrójnie łamany skrętny, ramię łyżki, instalację średniego ciśnienia, lampy na wysięgniku, szybkozłącze mechaniczne, łyżka podsiębierna o poj. min 0,35 m3 pod szybkozłącze. Wyposażenie dodatkowe koparki obejmuje : łyżka trapezowa 1/1.50 pod szybkozłącze.
Dostarczany pojazd ma spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie jego parametrów technicznych i oznaczenia.
Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dostarczany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich. Jakiekolwiek wskazania w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków i dołączonych do niej załącznikach pochodzenia materiałów tworzących przedmiot zamówienia należy traktować jako typ przykładowy, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych.
2. W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne".
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:30


» Location

- 33
Mstów 34-620
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction machinery and parts

» Buyer data

Gminna Spółka Wodna w Jodłowniku
- 33
Mstów 34-620
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in