„Rozbudowa drogi gminnej w m. Strobów”

» Notice description

Przedmiot prac.

W ramach realizowanej inwestycji zostanie wykonana rozbudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+008,40 (granica pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 707) do km 1+741,00 (granica pasa drogowego drogi powiatowej nr P1318E) obejmująca swoim zakresem:
- przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej poszerzenie do parametrów drogi gminnej,
- budowę chodnika z kostki betonowej,
- budowę zatok postojowych z betonu asfaltowego,
- budowę oraz przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem,
- budowę oświetlenia ulicznego z doświetleniem przejść dla pieszych.

Szczegółowy opis zakresu ww. robót stanowiących przedmiot zamówienia zawierają
załączniki do SIWZ – w tym w szczególności projekt budowlany, STWiOR.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2020 | 10:00


» Location

Reymonta 23
Skierniewice 96-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Skierniewice
Reymonta 23
Skierniewice 96-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in