Dostawa fabrycznie nowej sceny (estrady) mobilnej oraz podestów scenicznych i adapterów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej sceny (estrady) mobilnej oraz podestów scenicznych i adapterów, zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wymaganym do montażu, bieżącej obsługi i konserwacji sceny.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, sprawny technicznie, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, kompletny, spełniający minimalne wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i był gotowy do użytkowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
Sokółka 16-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction materials

» Buyer data

Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
Sokółka 16-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in