Modernizacja instalacji podstawowego oraz budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę w budynku „Szpitala na Wyspie” filia w Lubsku ul. Pokoju 1 A

» Notice description

Adres inwestycji:

68-300 Lubsko, ul. Pokoju 1A, obręb 0001 Lubsko, działka nr 160/13


Charakterystyka obiektu- stan istniejący:

Budynek będący przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest W Lubsku przy ul. Pokoju 1A na działce 160/13. Budynek szpitalny murowany trzykondygnacyjny częściowo podpiwniczony, dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, odgromową, wod.-kan. , gazową i c.o. wraz z c.w.u. z kotłowni gazowej wspomaganej kolektorami słonecznymi. Budynek ocieplony. W budynku znajduje się filia Szpitala na Wyspie z siedzibą w Żarach oraz filia Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Do budynku doprowadzona jest woda przyłączem wodociągowym z sieci miejskiej wodociągowej dwiema odnogami. Instalacja wprowadzona jest w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy, gdzie została rozdzielona instalacja ppoż. od instalacji bytowej oraz druga odnoga wprowadzona jest w części piwnicznej łącznika. Instalacja wodociągowa wykonana jest z rur z pp i ocynkowanych oraz z rur ocynkowanych –instalacja p.poż. Budynek szpitalny nie posiada źródła wody rezerwowej.
Na potrzeby lokalizacji rezerwowego źródła przewiduje się pomieszczenie w piwnicy po byłej kotłowni opalanej opałem stałym.
Opis pomieszczenia:
- strop – sklepienie odcinkowe
- posadzki – terakota
- wykończenie ścian –farba olejna i emulsja, płytki – fartuch przy zlewie
Parametry techniczne pomieszczenia pod lokalizację zbiornika:
a) szerokość pomieszczenia do 4,67 mb
b) długość pomieszczenia do 7,33 mb
c) wysokość pomieszczenia 2,4-2,59 m
d) miejscowo występuje obniżenie posadzki – 0,7m o wymiarach 3,64x3,61m
Wejście do piwnicy poprzez klatkę schodową południową.
Kanalizacja sanitarna wewnętrzna
Ze względu na wysoki stan wód gruntowych w obniżeniu posadzki zamontowana jest studzienka z pompą zatapialną, która odprowadza nadmiar wody do pionu kanalizacji wewnętrznej.


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn modernizacja instalacji podstawowego oraz budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę budynku Szpitala Na Wyspie filia w Lubsku przy ul. Pokoju 1A.
Celem realizacji zadania jest wykonanie kompletnych rozwiązań projektowych dostosowujących szpitalną instalację wodociągową do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja składająca się z:

a) projektu budowlano-wykonawczy (branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej)-załącznik nr 1
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2
c) przedmiaru robót - załącznik nr 3

Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w w/w. dokumentacji, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych w umowie.

Zakres robót:

Roboty budowlane
a) skucie istniejących płytek i tynków w całości w pomieszczeniu,
b) skucie płytek podłogowych,
c) odgrzybianie ścian i podłóg preparatami grzybobójczymi oraz usuwającymi pleśnie,
d) usunięcie posadzki betonowej w części pomieszczenia, w miejscu przeznaczonym na instalację zbiornika rezerwowego zgodnie z rys. 6 oraz przygotowanie pozostałych posadzek do wyłożenia płytkami,
e) wymiana gruntu i montaż instalacji drenażowej z rur w otulinie z geowłókniny wraz z montażem studzienek i przepompowni,
f) wykonanie nowych posadzek łącznie z cokolikami,
g) wykonanie nowych tynków, malowanie ścian,
h) wykonanie okładziny ścian przy zlewie
i) montaż nowych osłon wewnętrznych otworów wentylacyjnych,
j) wywóz i utylizacja gruzu.


Roboty sanitarne
a) zdemontowanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z armaturą i urządzeniami oraz studzienką schładzającą,
b) wykonanie podejścia w istniejącym pionie dla przewodu awaryjnego zrzutu wody ze zbiornika rezerwowego,
c) sprawdzenie stanu instalacji kanalizacji podposadzkowej do najbliższej studzienki przy pomocy kamery inspekcyjnej. Wyniki nagrać na płytę CD oraz sporządzić protokół z inspekcji,
d) wykonanie przebić instalacyjnych w ścianach,
e) montaż zlewu wraz z baterią w dotychczasowym miejscu oraz podłączenie go z kanalizacją,
f) montaż zestawu pompowego SiBoost Smart 2 Helix VE 1004 firmy WILO lub zestaw o równoważnych parametrach technicznych,
g) montaż zbiornika rezerwowego wody pitnej z tworzywa sztucznego np. Firmy AMARGO lub równoważny o pojemności użytkowej 10,25 m3,
h) wykonanie nowej instalacji wodociągowej z włączeniem do istniejącej instalacji w pomieszczeniu kotłowni - podłączenie zbiornika rezerwowego oraz zestawu WILO do istniejącej instalacjiwody zimnej
i) podłączenie pompki zatapialnej Grundfoss KP 250 do kanalizacji obiektu
j) wymiana rur wodociągowych z ocynkowanych na pp w piwnicy łącznika z wykonaniem izolacji termicznej na rurach i likwidacja nieczynnej instalacji

Roboty elektryczne:

a) demontaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu do pierwszych puszek połączeniowych znajdujących się poza strefą projektowanej inwestycji,
b) montaż tablicy TP w pomieszczeniu konserwatora z wykonaniem zasilenia z tablicy TG,
c) wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
d) montaż instalacji oświetlenia ogólnego w pomieszczeniu,
e) montaż instalacji lamp bakteriobójczych,
f) wykonanie zasilenia elektrycznego do projektowanych urządzeń,
g) wykonanie instalacji wyrównawczej,
h) wykonanie pomiarów,
i) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Sposób wykonania prac:
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją wymienioną pkt 6.
Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie użyteczności publicznej, w związku z tym należy sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu harmonogram prac.

Wymagania
Wytyczne dla Wykonawcy
a) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu.
b) Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia zamówienia zapewniał możliwość bezawaryjnego funkcjonowaniaobiektu opieki zdrowotnej, W przypadku, w którym wymagana będzie jakakolwiek przerwa w dostawie wody Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób przeprowadzenia prac i zapewni ich prowadzenie bez konieczności ograniczenia działalności DPS i szpitala
c) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.
d) Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy.
e) W przypadku uszkodzenia instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
f) Wykonawca wywiezie i zutylizuje wszelkie odpady powstałe przy realizacji inwestycji
g) Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników użytkownika w zakresie bieżącej obsługi zamontowanych urządzeń, przepisów bhp i przepisów p.poż.;
h) Wykonawca dokona przeglądów serwisowych wszystkich zamontowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji na przedmiot umowy.
i) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) Dokumentacja projektowa (w tym: projekt budowlany, wykonawczy),
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
3) Przedmiar robót-element pomocniczy ,
4) Istotne postanowienia umowy – wzór umowy.
j) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do nazw producentów produktów, typów urządzeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, podano je dla określenia wymaganego standardu technicznego, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Jeżeli wskazano normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, podano je dla określenia wymaganego standardu technicznego, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia ich przez materiały, urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, składając z ofertą odpowiednie dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać spełnianie minimalnych parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Udowodnienie równoważności leży po stronie wykonawcy. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność materiałów, urządzeń, rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy proponowane urządzenia lub rozwiązania równoważne spowodują wystąpienie niezgodności z uzyskanymi na etapie prac projektowych uzgodnieniami, uzyskanymi decyzjami i naruszających warunki pozwolenia na rozbudowę z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków, Wykonawca za pomocą swojego zespołu projektowego dokona zmian w projekcie, uzyska niezbędne pozwolenia i akceptację projektu budowlanego zamiennego przez Zamawiającego. Dodatkowe prace projektowe nie mogą powodować wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Wszystkie dodatkowe prace związane z przeprojektowaniem będą ponoszone przez Wykonawcę.
k) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, w okresie gwarancji zapewni wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów zgodnie z wymogami i zaleceniami określonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji technicznej, dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) wszystkich systemów i urządzeń dla zapewnienia ich optymalnej sprawności i utrzymania gwarancji. Czynności te będą dokonywane nieodpłatnie, w tym nieodpłatnie będą zapewnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub producentów urządzeń wszelkie materiały eksploatacyjne lub urządzenia, które zgodnie z ich specyfikacją muszą zostać wymienione w okresie gwarancji.
l) Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
m) Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania wszelkich czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. czynności ogólnobudowlane, montażowe i instalacyjne. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 10:00


» Location

Al. Jana Pawła II 5
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Powiat Żarski
Al. Jana Pawła II 5
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in