Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Brwinów

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową:
a) z recyklera na terenie Gminy Brwinów na powierzchni do 7.000,0 m2,
b) z użyciem rozściełacza masy na terenie Gminy Brwinów na powierzchni do 13.900,0 m².

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie następujących robót:
1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową przy średniej grubości warstwy do 8 cm:
- obcięcie krawędzi ubytku piłą tarczową z nadaniem regularnego kształtu,
- usunięcie urobku,
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc,
- skropienie podbudowy i ścian ubytku emulsją asfaltową,
- wypełnienie ubytków masą mineralno-asfaltową z recyklera/rozściełacza zgodnie z zakresem rzeczowym,
- wbudowanie emulsji asfaltowej wraz z grysami rozszerzyć 15 cm poza obrys wyciętych krawędzi,
- zagęszczenie powierzchni zagęszczarka płytową do poziomu istniejącej nawierzchni lub walcem stalowym.
2) regulacja elementów urządzeń podziemnych (zasuw, hydrantów, studni itp.) do poziomu nawierzchni (w promieniu pół metra od tych urządzeń uzupełnienie masą mineralno-asfaltową z recyklera/rozściełacza),
3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu objętego robotami,
4) uzupełnienie ubytków nawierzchni w okresie rękojmi masą mineralno-asfaltową wzmacniając ją emulsją bitumiczną z grysami,
5) Wymienione wyżej prace mają być prowadzone przez minimum dwie brygady remontowe.

3. Szczegółowy zakres, kolejność remontów cząstkowych i termin przekazania terenu robót dla zlecanego zakresu remontu oraz termin zakończenia prac Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy każdorazowo w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub e-mailem, lub faksem. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 1 do umowy. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne miejsca remontu przez Zamawiającego w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ruchu drogowego, które zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, lub faksem.
3.1. Zlecenia w formie pisemnej lub wydruk faksu/e-maila będą integralnymi częściami umowy i załącznikami do dziennika robót remontowych, oraz będą podstawą do rozliczenia Wykonawcy za ilość wykonanych remontów.
4. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację każdego zlecenia w dacie przekazania terenu robót określonej w danym zleceniu.
5. Sposób wykonania przedmiotu umowy określony został w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

6.1. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia: obcięcie krawędzi ubytku, frezowanie nawierzchni, usunięcie urobku i oczyszczenie krawędzi, uzupełnienie ubytku masą mineralno-asfaltową z recyklera lub z użyciem rozściełacza masy, zagęszczenie uzupełnionego ubytku płytą wibracyjną lub walcem stalowym.
6.2. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 6.1.,
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty.
6.3. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
6.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę:
a) o których mowa w ust. 6.2,
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
6.5. W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę, o ile kadra pracownicza Wykonawcy nie będzie wystarczająca do wykonania zamówienia.
6.6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 6.2. potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 6.1. skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy.
6.7. W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
6.8. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji niniejszego zamówienia, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 12:00


» Location

ul. Grodziska 12
Brwinów 05-840
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Brwinów
ul. Grodziska 12
Brwinów 05-840
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in