Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rewitalizacja części miasta Czersk - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych
w ramach zadania pn.: Rewitalizacja części miasta Czersk - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku".
Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Obowiązki ogólne:
1.1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w pełnym zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
1.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z dokumentacją projektową i zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
1.3. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności
z wymaganiami Zamawiającego.
1.4. Przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących przedmiotową inwestycję oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją.
1.5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobę wskazaną w ofercie, tj. inspektora nadzoru robót budowlanych oraz zapewnienia jego obecności na terenie budowy co najmniej 3 razy w tygodniu (obecność należy potwierdzić ustnym sprawozdaniem i podpisem obecności w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania).
2. Obowiązki – Etap Budowy:
2.1. udział w przekazaniu placu budowy.
2.2. zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich robót.
2.3. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.
2.4. nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy.
2.5. nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa Budowlanego i przepisów z nim związanych.
2.6. nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych z sporządzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b) dokumentacją projektową.
2.7. czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza i terenu budowy oraz utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie budowy.
2.8. opiniowania harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych,
2.9. monitorowanie postępu robót oraz składanie stosownych raportów.
2.10. podpisywanie protokołów odbioru elementów robót.
2.11. informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania.
2.12. opiniowania wniosków Wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiałów, urządzeń i technologii.
2.13. w razie zaistnienia robót dodatkowych niezwłocznego zgłoszenia na piśmie konieczności wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe.
2.14. niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
2.15. rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
2.16. sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlanych w tym kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robót budowlanych do dziennika budowy.
2.17. przygotowanie i potwierdzanie gotowości robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów.
2.18. potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym.
2.19. uczestniczenie w spotkaniach powołanych przez Zamawiającego i w naradach koordynacyjnych.
2.20. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadania, rozliczeniami i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zamawiającemu na odbiorze końcowym.
2.21. udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych znajdujących się na terenie budowy materiałów, wyrobów budowlanych i wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia.
2.22. uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych.
2.23. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych.
2.24. żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.
2.25. bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót.
2.26. podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.
2.27. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.
2.28. informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót).
2.29. sprawdzanie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.).
2.30. uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
2.31. wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcą inwestycji;
2.32. uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektu po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót. Inspektor Nadzoru będzie także uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;
2.33. wykonania czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót;
2.34. przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, powierzchnie, szt., itp.).
2.35. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.
2.36. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym nadzorem inwestorskim szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Kościuszki 27
Czersk 89-650
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
Czersk 89-650
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in