Remont drogi gminnej w miejscowosci Emilów

» Notice description

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pt. „Remont drogi gminnej w miejscowości Emilów”. Wszystkie roboty budowlane w ramach niniejszego zamówienia muszą być wykonane zgadnie z dokumentacją projektu wykonawczego oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji, którą stanowią załączniki do niniejszej SIWZ:
- Dokumentacja techniczna – branża drogowa,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ,
- Przedmiar robót ,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu odcinka drogi gminnej w miejscowości Emilów o dł. 811 mb .
3. Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (wytyczenie trasy drogi, zlokalizowanie i odkrycie uzbrojenia),
- wykonanie podbudowy na poszerzeniach i skrzyżowaniu jezdni,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- profilowanie i kształtowanie obustronnych poboczy,
4. Ponadto w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do:
- udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i użyte do wykonania zamówienia materiały i wyroby budowlane,
- wykonania dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu po zakończeniu robót budowlanych,.
- przedmiot zamówienia należy wykonać z nowych materiałów budowlanych, na które Wykonawca dostarczy certyfikaty lub atesty dopuszczenia do użytkowania na każde żądanie inspektora nadzoru oraz przekaże je Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu zamówienia,
- po zakończeniu robót, ale przed terminem ich odbioru, należy uporządkować plac budowy i oddać go w należytym stanie, nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót,
5. Postanowienia dotyczące dokumentacji projektowej:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i zachowaniem wskazanej przez Projektanta technologii oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową i złożyć na piśmie dostrzeżone błędy lub uchybienia, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności.
4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji projektowej.
6. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu umowy:
1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. projektem wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Szczegółowo z dokumentacjami można się zapoznać przed złożeniem oferty. Dokumentacja jest dostępna w pokoju nr 10 w siedzibie Zamawiającego.
2) Jeżeli w dokumentacji projektowej oraz w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw wyrobów wskazujących na ich producenta zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych odpowiadającym parametrom technicznym określonych w dokumentacji.
3) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, objętego przyszłymi robotami budowlanymi w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z warunkami realizacji tych robót.
4) Przekazanie placu budowy – będzie następować w obecności Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora nadzoru w terminie uzgodnionym przez strony.
5) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności.
6) Wszystkie napotkane przewody podziemne Wykonawca winien zabezpieczyć. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz inne zainteresowane podmioty oraz dokonać naprawy uszkodzeń na własny koszt.
7) Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, ppoż., sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót.
8) Wszystkie materiały i wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP, a także muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.)oraz muszą spełniać warunki określone w ustawie z dn. 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883).
9) Wykonawca ma obowiązek opracowania projektu czasowej organizacji ruchu oraz zorganizowania placu budowy, zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
10) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.
11) O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe, właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości przez które lub na których będą prowadzone prace konserwacyjne i utrzymaniowe, w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszt nadzoru właścicieli lub sieci według uzgodnień.
12) Zgodnie z art.29.3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by czynności związane
z realizacją robót drogowych wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w umowie stanowiącej załącznik Nr 6 do SIWZ.

7. Podwykonawstwo:
7.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
7.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (wg załączonego wzoru formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ).
7.4. Informacje o formalnościach (w tym związanych m.in. z korzystaniem z podwykonawców) jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty zostały zawarte w ROZDZIALE XVI pkt 7 SIWZ.
8. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- Główny przedmiot zamówienia - 45233100-0 – roboty drogowe.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 10:00


» Location

Rynek 35
Głowaczów 26-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Głowaczów
Rynek 35
Głowaczów 26-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in