Dostawa podzespołów komputerowych i serwerowych

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów komputerowych i serwerowych, zwanych dalej „częściami” lub „podzespołami”. Oferowane podzespoły muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starsze niż 2020), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup podzespołów wraz z dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. W zakresie części B: Wykonawca zapewni min. 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (w zakresie poszczególnych części od A do D).
4) Warunki płatności (termin płatności): do 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.
5) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
6) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 6 formularza oferty – załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:30


» Location

Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Data storage devices

» Buyer data

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Office supplies, equipment and services category published on OnePlace in last 10 days.