ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYMIANY NAWIERZCHNI DRÓG I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH: Remont ciągów pieszo – jezdnych w obiekcie SOP przy ulicy Podchorążych 38 w Warszawie – II etap.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYMIANY NAWIERZCHNI DRÓG I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH: Remont ciągów pieszo – jezdnych w obiekcie SOP przy ulicy Podchorążych 38 w Warszawie – II etap, zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych – załącznik nr 2 do SIWZ, z Projektem wykonawczym remontu dróg i placów – załącznik nr 3 do SIWZ, istotnymi postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, kosztorysem inwestorskim – załącznik nr 7 do SIWZ, przedmiarem robót – załącznik nr 8 do SIWZ, planem sytuacyjno - wysokościowym - załącznik nr 9 do SIWZ, profil podłużny – załącznik nr 10 do SIWZ, przekroje – załącznik nr 11 do SIWZ, szczegóły konstrukcyjne – załącznik nr 12 do SIWZ, szczegóły odwodnienia – załącznik nr 13 do SIWZ oraz kosztorysem zerowym załącznik nr 15 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.11.2020 | 11:00


» Location

Podchorążych 38
Warszawa 00-463
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Służba Ochrony Państwa
Podchorążych 38
Warszawa 00-463
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in