REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI „FALA” W GORLICACH – ETAP II W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i rozbudowie obiektu Krytej Pływalni „FALA” w Gorlicach w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” (edycja 2018) oraz ze środków pożyczki Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących remont, przebudowę i rozbudowę obiektu krytej pływalni, w tym w szczególności następujące roboty:
1) Wymiana pokrycia dachów, docieplenie stropodachów i stropu nad niecką basenową, remont kominów, wymiana instalacji odgromowej, wymiana orynnowania i obróbek blacharskich dachu i attyk, wymiana podbitki.
2) Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku oraz ścian fundamentowych, remont wszystkich schodów zewnętrznych z wymianą ich okładzin.
3) Prace konstrukcyjne związane z rozbudową i przebudową budynku pływalni, wzmocnienia fundamentów, budowa fragmentów ścian pod konstrukcję stalową, wzmocnienia konstrukcyjne pod budowę jacuzzi, wzmocnienia pod nową konstrukcję schodów zjeżdżalni.
4) Wymiana stolarki zewnętrznej aluminiowej, budowa przeszklenia fasadowego, wymiana przeszklonej ścianki aluminiowej wewnątrz, oddzielającej basen główny od basenu hamownego zjeżdżalni. Wymiana konstrukcji schodów na zjeżdżalnię oraz remont konstrukcji podwieszenia zjeżdżalni. Wymiana zadaszenia i przeszklonych ścian basenu hamownego zjeżdżalni.
5) Wymiana okładzin i remont posadzek i ścian w szatniach wraz z wymianą armatury sanitarnej, sufitów podwieszanych, oświetlenia. Wymiana systemu koryt przelewowych i dylatacji systemowych przy plażach basenu i sanitariatach. Wymiana posadzek na plażach basenowych. Montaż sufitu higienicznego kasetonowego w pomieszczeniu niecki basenowej mniejszej.
6) Adaptacja pomieszczeń przyziemia, poziom -3.3, na potrzeby groty solnej oraz tężni solankowej.
7) Adaptacja pomieszczeń przyziemia i parteru na potrzeby montażu jacuzzi dużego wraz z sauną suchą, ścieżką sensoryczną i strefą schładzania.
8) Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
9) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń holu głównego, dobudowa wiatrołapu wraz z systemem żaluzji zewnętrznych, zmiana lokalizacji kas, zmiana układu funkcjonalno-komunikacyjnego części komercyjne.
10) Przebudowa tarasu zewnętrznego elewacji południowej, dobudowa podłogi podniesionej, wykonanie nowej podłogi na gruncie.
11) Przebudowa i remont pływalni "Fala" w Gorlicach w zakresie instalacji elektrycznych.
12) Przebudowa i remont pływalni "Fala" w Gorlicach w zakresie instalacji sanitarnych.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa poniższa dokumentacja:
1) Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) remontu, przebudowy i rozbudowy Krytej Pływalni FALA w Gorlicach – Etap II – zał. nr 1 do SIWZ
2) Przedmiar robót - zał. nr 2 do SIWZ
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – zał. nr 3 do SIWZ
4) Specyfikacja techniczna przenośnego systemu pomiaru czasu – zał. nr 13 do SIWZ

Zamawiający zastrzega, że przedmiar robót ma wyłącznie znaczenie pomocnicze i nie określa szczegółowo zakresu robót objętych zamówieniem.

Zamawiający wymaga, aby wykonane roboty jak i też zastosowane materiału spełniały aktualne na dzień ich wykonania normy oraz przepisy prawa. W przypadku gdyby dokumentacja przetargowa nie uwzględniała aktualnych norm i wymagań prawnych, należy zastosować materiały oraz wykonać roboty zgodnie z wymaganiami obowiązującymi na dzień wykonania robót.

Zamawiający wprowadza zmianę do PFU włączając do terenu inwestycji działkę o numerze 1770/15, na której należy zaprojektować i wykonać postument betonowy na fundamencie połączony z fundamentem budynku krytej pływalni o wymiarach 2,5x2,5x1,20 m (dł./szer/gł.). Ostateczne wymiary postumentu ustali konstruktor mając na uwadze przeznaczenie postumentu, na którym planowane jest posadowienie słupa pod oświetlenie i monitoring budynku.

Zamawiający wymaga dla :
Ściany fasadowej zewnętrznej
Fasady aluminiowo - szklanej bezklasowej/ o odporności pożarowej EI15
Fasady aluminiowo - szklanej – z możliwością montażu konstrukcji pod żaluzje
Okien otwieralno-uchylnych
zastosowania materiałów o współczynniku przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw<0,9 W/m2k
W powyższym zakresie wyłącza się zapisy PFU przewidujące zachowanie współczynnika przenikania ciepła wynoszącego 1/1 W/m2k.

Zamawiający wprowadza zmianę w stosunku do zapisów PFU w zakresie tynku elewacyjnego w ten sposób, że zamiast tynku mineralnego wymaga zastosowania tynku silikonowego.
W powyższym zakresie wyłącza się zapisy PFU przewidujące zastosowanie tynku mineralnego.

Zamawiający wprowadza zmianę w stosunku do zapisów PFU w zakresie adaptacji pomieszczenia do schładzania w strefie saun – poziom -1. W miejsce kostkarki do lodu powstanie zbiornik do schładzania się. Zmiany pokazane na rzucie „GORLICE PFU POZIOM -3,30 korekta.pdf” i „GORLICE PFU POZIOM -3,30 korekta1.pdf” – stanowiącym zał. nr 11 i 12 do SIWZ.

Zamawiający wymaga dodatkowo zakupu 2 sztuk pomp burzowych oraz wymiany odcinka spustu wody od wanny hamownej do zbiornika przelewowego w maszynowni zjeżdżalni i zbiornika przelewowego.

Zamawiający wymaga dodatkowo zakupu i dostawy przenośnego systemu pomiaru czasu wg. Specyfikacji przenośnego systemu pomiaru czasu – stanowiącego zał. nr 13 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 2
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Gorlice
ul. Rynek 2
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in