Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy oraz podległych jednostek terenowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia, monitorowania wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy oraz podległych jednostek terenowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
a) monitoring antywłamaniowy i przeciwpożarowy realizowany w oparciu o istniejące urządzenia techniczne stanowiące własność Zamawiającego wraz z serwisem obejmującym miesięczne konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji utrzymujących systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej w jednostkach wymienionych w załączniku nr 2 do umowy,
b) zintegrowanie systemu alarmowego przeciwpożarowego z systemem antywłamaniowym w oparciu o funkcjonujące w nich urządzenia techniczne stanowiące własność Zamawiającego oraz podłączenie wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 2 do umowy do Centrum Monitorowania za pomocą zamontowanych przez Wykonawcę na jego koszt w obiektach Zamawiającego na czas realizacji umowy niezbędnych urządzeń nadawczych, pozostających własnością Wykonawcy,
c) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym planów ochrony fizycznej i planów ochrony obiektów poprzez monitoring wraz z opisem sposobu prowadzenia usługi i procedur dla jednostek terenowych wymienionych w załączniku nr 2 do umowy,
d) objęcie ochroną fizyczną – stacjonarną w dni robocze w:
 OR w Bydgoszczy – przez 16h/dzień w godzinach od 5:30 do 21:30 – 1 osoba
 PT KRUS we Włocławku – przez 6h/dzień w godzinach od 12:00 do 18:00, 1 osoba).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanych godzin objęcia ochroną fizyczną, w tym również w zakresie zwiększenia/zmniejszenia liczby godzin ochrony,
e) prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej:
 realizowanej ochrony fizycznej (dane dotyczące awarii, sabotażu, wyłączenia i załączenia systemów przez osoby uprawnione poza godzinami pracy),
 monitoringu antywłamaniowego i przeciwpożarowego (miesięczne raporty z interwencji grup interwencyjnych oraz załączeń i wyłączeń systemów alarmowych przez uprawnione osoby Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany miesiąc),
 konserwacji urządzeń i instalacji systemów alarmowych (zakres czynności - załącznik nr 3 do umowy) wraz z przekazywaniem Zamawiającemu comiesięcznych potwierdzeń funkcjonowania systemów i realizacji usługi konserwacji i ochrony fizycznej, miesięczne potwierdzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany miesiąc.
3. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie monitorowania systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w szczególności do:
a) zapewnienia natychmiastowego nie później niż w ciągu 15 minut dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu po otrzymaniu sygnału alarmowego,
b) podejmowania interwencji każdorazowo w przypadku naruszeń stref chronionych obiektów oraz w niżej wymienionych sytuacjach szczególnego zagrożenia:
 rabunek lub kradzież z włamaniem,
 wybuch lub zagrożenie wybuchem w obiektach chronionych,
 napad na osoby znajdujące się na terenie obiektów chronionych,
 pożar na terenie chronionych obiektów,
 inne zdarzenia losowe.
4. Uprawnienia i obowiązki pracownika ochrony obejmują w szczególności:
a) ujęcie osób schwytanych na gorącym uczynku albo podejrzanych o popełnienie przestępstwa na terenie chronionym w celu bezzwłocznego przekazania organom powołanym do ścigania przestępstw,
b) niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb oraz kierownictwa Zamawiającego o pożarze lub awarii i podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia strat,
c) udzielanie interesantom informacji o umiejscowieniu sali obsługi interesantów, itp. w Oddziale i Placówce z ochroną fizyczną,
d) wydawania kluczy do pomieszczeń za pokwitowaniem w Oddziale według indywidualnych uzgodnień,
e) wydawanie identyfikatorów i kart dostępu osobom z zewnątrz wchodzącym do Oddziału oraz prowadzenie ewidencji gości,
f) łączenie rozmów telefonicznych w Oddziale,
g) reagowanie na różne aspekty wandalizmu na terenie Oddziału i Placówki z ochroną fizyczną,
h) dbałość o bezpieczeństwo na całej posesji,
i) dokonywanie obchodu terenu chronionego,
j) otwieranie oraz zamykanie budynku Oddziału:
 przed otwarciem budynku pracownik ochrony zrobi obchód celem sprawdzenia wystąpienia prób włamania, uszkodzeń lub aktów wandalizmu,
 po uzbrojeniu alarmu oraz zamknięciu budynku pracownik ochrony zrobi obchód celem sprawdzenia zabezpieczenia okien oraz drzwi budynku.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia polega w szczególności na jego zorganizowaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu.
6. Pracownicy ochrony i grup interwencyjnych muszą być:
a) umundurowani w sposób umożliwiający ich identyfikację i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego wynikające z przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2020 poz. 838) oraz posiadać odpowiednie uprawnienia w tym zakresie,
b) wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej oraz posiadać identyfikatory.
7. Wykaz jednostek KRUS objętych przedmiotem zamówienia wraz z zestawieniem istniejących zabezpieczeń będących własnością Zamawiającego i zakresem usług zawiera załącznik nr 2 i 3 do umowy.
8. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie usług ochrony fizycznej, o której mowa w ust. 2 lit. d niniejszego paragrafu, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 8.
10. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 8 na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. Brak przedłożenia dokumentów w terminie będzie tożsamy ze stwierdzeniem, że dana osoba nie jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Leona Wyczółkowskiego 22
Bydgoszcz 85-092
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy
ul. Leona Wyczółkowskiego 22
Bydgoszcz 85-092
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in