Zakup energii elektrycznej

» Notice description

Zamówienie obejmuje zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie jak i również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne, wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dostarczona energia elektryczna musi spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (określający szczegółowe informacje poszczególnych punktów poboru/obiektów) stanowiący integralną część SIWZ. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi 1.420.344,00 kWh. Oświetlenie uliczne: 806.658,00 kWh (w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 403 329,00 kWh; w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 403 329,00 kWh) Pozostałe obiekty: 613.686,00 kWh (w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 306.843,00 kWh; w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 306.843,00 kWh). Prognozowana powyżej wielkość zużycia energii ma charakter orientacyjny, służący porównaniu złożonych ofert i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie, zarówno z tytułu nieodebrania, jak i przekroczenia przez Zamawiającego prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Poznańska 8
Czerniejewo 62-250
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Gmina Czerniejewo
ul. Poznańska 8
Czerniejewo 62-250
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in