„Zimowe utrzymanie chodników, alejek, mostków i schodów w parkach, skwerach na terenach będących w utrzymaniu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach w 2021r.”

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem zimowe utrzymanie chodników, alejek, mostków i schodów, na skwerach i terenach parkowych.
1.1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
1.1.1. akcję czynną – podczas której faktycznie wykonywane będą czynności związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni,
1.1.2. akcję bierną – stan gotowości do podjęcia ww. czynności,
1.1.3. zamiatanie i usuwanie nieczystości pozostałych po stopniałym lub usuniętym śniegu i lodzie.
2. Zamawiający przewiduje prawo opcji.
2.1. Zakres zamówienia objętego prawem opcji: wszystkie pozycje wymienione w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ.
2.2. Okoliczności w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: po realizacji zamówienia w zakresie podstawowym Zamawiający skorzysta z prawa opcji pod warunkiem, iż będzie posiadał środki finansowe na realizację usług (szczegółowe warunki prawa opcji zawiera § 5 wzoru umowy – zał. nr 2 do SIWZ).
3. Szczegółowy opis zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
3.1. Załączniku nr 2: we wzorze umowy,
3.2. Załączniku nr 3: opisie przedmiotu zamówienia,
3.3. Załączniku nr 4: kosztorysie ofertowym, zawierającym wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem zakresu rzeczowego w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego),
3.4. Załącznik nr 4a: kosztorysie ofertowym, zawierającym wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem zakresu rzeczowego w ramach zamówienia opcjonalnego,
3.5. Załącznik nr 5: w wykazie terenów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 12:00


» Location

Budowlanych 43
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Tyski Zakład Usług Komunalnych
Budowlanych 43
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in