Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy – Etap 1.1 Osuszanie, wykonanie izolacji pionowej, część 1.1.a Osuszanie skrzydeł A i C, wykonanie izolacji pionowej strona północna skrzydła C

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakres prac obejmujący wykonanie następujących robót: 1. Osuszenia pomieszczeń piwnicznych skrzydło A i C; 2. Wyburzenia ścian zgodnie z projektem skrzydło A i C; 3. Zbicie tynków; 4. Odtworzenie okien piwnicznych w skrzydle A i C; 5. Montaż podokienników; 6. Wykonanie studzienek doświetlających; 7. Montaż rekuperatorów w skrzydle A - 1szt., w skrzydle C - 3szt.; 8. Wykonanie opaski i drenażu skrzydło C od strony północnej; 9. Izolacja ścian piwnic z folii kubełkowej w skrzydle C od strony północnej. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Technicznej Odbioru i Wykonania Robót (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz w Przedmiarze robót (załącznik nr 1 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

Plac Zamkowy 1
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
Plac Zamkowy 1
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in