Wybór kadry do realizacji projektu pn. „Moja działalność gospodarcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry do realizacji projektu pn. „Moja działalność gospodarcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia.
Wybór kadry do projektu dotyczy stanowisk:
1) Koordynator projektu – 1 osoba,
2) Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości – 1 osoba,
3) Specjalista ds. przyznawania i rozliczania środków – 1 osoba,
4) Specjalista ds. zamówień publicznych i szkoleń – 1 osoba,
5) Doradca zawodowy – 4 osoby,
6) Pracownik biura rekrutacyjno - konsultacyjnego w Ełku – 2 osoby,
7) Pracownik biura rekrutacyjno - konsultacyjnego w Olecku – 1 osoba,
8) Członek Komisji Oceny Wniosków – 3 osoby.
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego, zwany w dalszej części EGO w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2023 r. poprzez bezzwrotne wsparcie 120 osób, w tym głównie bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spośród których 94 osoby założą działalność gospodarczą.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Krótka 1
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Consultancy

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Gołdapi
ul. Krótka 1
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in