Dostawa sprzętu komputerowego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Zamówienie podzielone jest na części:
Część I: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby vnLAB, Część II: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby PWSFTviT. Część I zamówienia realizowana jest w ramach
projektu pn. "Nowe formy i technologie narracji" finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pn. "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" (M.P.120). Umowa o dofinansowanie nr 023/RID/2018/19. Część II realizowana jest ze środków własnych Uczelni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe zasady dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga min. 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, z wyjątkiem tych pozycji wyszczególnionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dla których w opisie technicznym Zamawiający przewiduje dłuższy okres gwarancji. Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (na sprzęt komputerowy objęty niniejszą stawką) zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Targowa
Łódź 90-323
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
ul. Targowa
Łódź 90-323
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in