„Wycinka drzew, frezowanie pni drzew oraz cięcia pielęgnacyjne drzew w Parku Radolińskich w Jarocinie”

» Notice description

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na wykonaniu pielęgnacji koron drzew i usunięciu drzew zlokalizowanych na terenie Parku Miejskiego w Jarocinie wraz z frezowaniem pni drzew. Zamówienie podzielone zostało na 2 części:

1) Część zamówienia nr 1 – cięcia pielęgnacyjne drzew:
obejmuje prace polegające na usunięciu posuszu z drzew w obrębie ciągów komunikacyjnych, polan, miejsc wypoczynku użytkowników parku oraz w obrębie istniejących parkingów i/lub chodników biegnących wokół Parku Radolińskich oraz sąsiednich boisk sportowych. Prace należy wykonywać metodą alpinistyczną.
W uzasadnionych przypadkach prace należy wykonać z wykorzystaniem wysięgnika koszowego (np. utrudniony dostęp do drzewa), ale po wcześniejszej akceptacji INTZ. Prace będą prowadzone w celu poprawy bezpieczeństwa w parku, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia lustracji w parku w celu oszacowania ilości drzew, które wymagają przeprowadzenia cięć. Dopuszcza się przerobienie, zrębkowanie gałęzi za pomocą specjalistycznego sprzętu (rębaków). Powstały urobek ze zrębkowania należy rozplantować lub wywieźć do utylizacji - decyzję o tym na bieżąco podejmuje INTZ. Po wykonaniu prac teren wokół należy uporządkować (każdego dnia), teren po pracach należy doprowadzić do stanu jak najbardziej zbliżonego do tego, jaki miał miejsce przed ich rozpoczęciem - szczególnie dotyczy to runa parkowego, rabat, trawników, łąk kwietnych. Uporządkowany teren po wykonaniu prac musi zostać doprowadzony do stanu pierwotnego (przed wykonaniem prac).

2) Część zamówienia nr 2 – usunięcie drzew:
obejmuje wycinkę drzew oraz frezowanie pni drzew zlokalizowanych w miejscach reprezentacyjnych, na polanach, przy ścieżkach oraz innych w Parku Radolińskich
w Jarocinie. Wykonawca ma zastosować technikę cięcia sekcyjnego za pomocą technik alpinistycznych i spuszczania kontrolowanego gałęzi/konarów/części pnia za pomocą lin na ziemię, w celu wykluczenia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz innych drzew. Ścinka sekcyjna polega na odcięciu piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczeniu ich na linach, ew. przewróceniu reszty pnia przy użyciu liny, pocięciu pni na odcinki dogodne do transportu, ułożeniu konarów
i gałęzi w stosy a następnie ich zrębkowaniu oraz wywozie. Ścinka sekcyjna drzew
z użyciem podnośnika koszowego możliwa jest wyłącznie w miejscach zaakceptowanych przez INTZ przed rozpoczęciem prac. Na pozostałym terenie wskazane jest ścinanie drzew za pomocą technik alpinistycznych. Po ścięciu drzewa pniak należy wyfrezować na głębokość min. 25 cm poniżej poziomu gruntu, następnie miejsce frezowania wyrównać ziemią urodzajną oraz odpowiednio zagęścić. Teren uprzątnąć a powstały urobek z frezowania rozplantować lub wywieźć do utylizacji. Teren po wykonanych pracach należy doprowadzić do stanu jak najbardziej zbliżonego do tego, jaki miał miejsce przed ich rozpoczęciem - szczególnie dotyczy to runa parkowego, rabat, trawników, łąk kwietnych. Uporządkowany teren po wykonaniu prac musi zostać doprowadzony do stanu pierwotnego (przed wykonaniem prac). Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności z ustawą o ochronie przyrody oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), aktualną wiedzą techniczną i ogrodniczą, należytą starannością i w oparciu o obowiązujące normy oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

5.1.2. Odpady zebrane i wytworzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, należy dostarczyć do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie Wielkopolskiego Centrum Recykling, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z odbiorcą odpadów na koszt własny.
Roślinność istniejąca w parku, nie przeznaczona do usunięcia, znajdująca się
w miejscach newralgicznych (np. przy alejkach) powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.
WAŻNE! Obecnie na terenie parku prowadzone są prace w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja zieleni w Parku Radolińskich w Jarocinie wraz z przebudową ścieżek parkowych oraz wymianą elementów małej architektury” oraz „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego
w Jarocinie, tj. rewitalizacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego (ścieżka edukacyjna) i adaptacja kwatery I na cele kulturalne”, w związku z powyższym konieczne jest prowadzenie prac ze szczególną uwagą i ostrożnością – obowiązek zabezpieczenia roślinności, w tym drzew, krzewów, bylin, trawników, łąk kwietnych. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zleceniodawcę w tym w szczególności przez wykonawców realizowanych zadań o których mowa powyżej.
Harmonogram prowadzonych prac oraz inne kwestie organizacyjne muszą być ustalone podczas przekazania placu budowy w porozumieniu z Wykonawcami realizowanych na terenie parku zadań „Rewaloryzacja zieleni w Parku Radolińskich
w Jarocinie wraz z przebudową ścieżek parkowych oraz wymianą elementów małej architektury” oraz „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie, tj. rewitalizacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego (ścieżka edukacyjna) i adaptacja kwatery I na cele kulturalne”.
Wszystkie prace należy wykonywać w taki sposób aby ograniczyć do minimum możliwość zagęszczania gruntu na obszarze rzutu korony drzewa.

Prowadzenie prac nie może powodować uciążliwości wobec osób postronnych oraz zagrażać bezpieczeństwu lub życiu osób, np. poprzez składowanie gałęzi, itp. m.in. na ścieżkach, chodnikach, drogach oraz trawnikach czy rabatach.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
77300000-3 usługi ogrodnicze.
77211500-7 usługi pielęgnacji drzew.
77211400-6 usługi wycinania drzew.

5.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 1 i 2 przedstawia Tom III SIWZ (STWiOP).

5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy dla części zamówienia nr 1 oraz części zamówienia nr 2.

5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a:
5.5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących prace związane z przedmiotem zamówienia. Ww. prace obejmują: m.in. dla części zamówienia nr 1 - prace
z zakresu pielęgnacji koron drzew, dla części zamówienia nr 2 prace z zakresu usunięcia drzew, frezowania pni drzew w Parku Radolińskich w Jarocinie. Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, ze ww. czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub podwykonawcę oraz co do zasady nie ma on zastosowania do Kierownika prac. Wymóg ten nie dotyczy także osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy sami realizują prace związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.5.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.5.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5.5.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 5.5.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
5.5.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.5.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w pkt 5.5.1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5.5.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5.6. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:00


» Location

Al. Niepodległości 10
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in